Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca

UWAGA!

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO, które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

https://gm-aleksandrow-kujawski.rbip.mojregion.info/wp-content/uploads/sites/87/2016/08/klauzula-inf.-dot.-ewidencji-ludno%C5%9Bci-1.pdf

Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca następuje w formie czynności materialno-technicznej

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
  • Termin załatwienia niezwłocznie
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Błaszak, Marta Mucha
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Słowackiego 12
   87 - 700 Aleksandrów Kujawski
   parter, pokój nr 7
  • Telefon kontaktowy 54 282 20 59 wew. 29
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Słowackiego 12
   87 - 700 Aleksandrów Kujawski
   parter, pokój nr 7
  • Wymagane dokumenty Formularz "Zgłoszenie pobytu stałego":
   Do wglądu:
   Cudzoziemiec, będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
   dokonujący zameldowania na pobyt stały, przedstawia:
   - ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo;
   - ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   Cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, ale będący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej, dokonujący zameldowania na pobyt stały, przedstawia:
   - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
   - ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
   Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia:
   - kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany", lub
   - zezwolenie na pobyt stały, lub
   - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, lub
   - decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy nie przysługuje
  • Uwagi

   Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy.

   Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub członek jego rodziny, niebędący obywatelem ww. państw, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Pozostali cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

   Cudzoziemiec dokonuje zameldowania się na pobyt stały w formie pisemnej na formularzu „Zgłoszenia pobytu stałego” w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo lub paszport.

   Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

   Osoba dokonująca zgłoszenia wypełnia formularz komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.

   Formularz może być sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę.

   Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na formularzu sporządzanym w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego dokonuje własnoręcznym podpisem osoba zgłaszająca.

   Potwierdzenia faktu pobytu osoby, której zgłoszenie dotyczy, pod wskazanym adresem, na formularzu dokonuje własnoręcznym podpisem właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

   Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na formularzu składanym w formie dokumentu papierowego dokonuje własnoręcznym podpisem pracownik organu gminy przyjmujący zgłoszenie.

   Formularze, składane w formie dokumentu elektronicznego są uwierzytelniane przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego, lub profilu zaufanego ePUAP.

   Zameldowanie na pobyt stały służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

   Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

   Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, lub paszportu. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł płatnej w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski nr 91 9537 0000 0010 5356 2000 0026 z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.);

   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2017 r., poz. 2411).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian