Zgłaszanie członków do Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. do dnia 12 czerwca 2020 r.

Zgłaszanie członków do Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. do dnia 12 czerwca 2020 r.

Terminy uzupełnienia składów i losowania.

Zgodnie z art. 181a i art. 182 Kodeksu Wyborczego oraz uchwały PKW nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego (zmiana: uchwala Nr 20/2020 PKW z dnia 17 lutego 2020 r) pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędu gminy. Również ww. termin obowiązuje do zgłaszania na kandydata do OKW przez wyborców.

G O D Z I N Y   U R Z Ę D O W A N I A
Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski
(ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski):

Poniedziałek  7.30 – 15.30
Wtorek  7.30 – 17.00
Środa  7.30 – 15.30
Czwartek  7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.00

Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do urzędu gminy (również wysłanych drogą pocztową), potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.

Miejsce przyjmowania zgłoszeń na członków OKW w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski to pokój nr 107  (nr tel. informacyjnego: 54 282 20 59 w 41)

Pełnomocnik (osoba upoważniona) dokonuje zgłoszenia kandydatów do komisji na druku, którego wzór stanowi załącznik do Uchwały PKW z dnia 17 lutego 2020 r. (wzór zgłoszenia w załączniku „Zgłoszenie do OKW – komitety„). Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię. Wyborcy mogą zgłaszać swoje kandydatury na wzorze załączonym do niniejszej informacji („Zgłoszenie do OKW – wyborcy„)

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która zamieszkuje na stałe na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na terenie ww województwa.

W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń niż liczba określająca pełen skład OKW,  termin przyjmowania dodatkowych (uzupełniających) zgłoszeń ustala się do 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)  do godziny 12:00

Natomiast losowanie w przypadkach określonych w art. 182 par 7 Kodeksu Wyborczego odbędzie się 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w siedzibie gminy p. 107.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian