Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest w formie decyzji administracyjnej

Konsultacje

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
  • Termin załatwienia 30 dni
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Grabowska, Agnieszka Błaszak
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87-700 Aleksandrów Kujawski
   parter, Biuro Obsługi Interesanta
   parter, pokój nr 7
  • Telefon kontaktowy 54 282 20 59 wew. 29
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87-700 Aleksandrów Kujawski
   parter, Biuro Obsługi Interesanta
   parter, pokój nr 7
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
   - oznaczenie rodzaju zezwolenia,
   - oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania,
   - numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
   - przedmiot działalności gospodarczej,
   - adres punktu sprzedaży,
   - adres składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
   2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
   3. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
   4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225).
  • Opłaty Roczna opłata za korzystanie z zezwolenia 525 zł (napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% oraz piwo i napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa) oraz 2100 zł (napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18%)
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na czas oznaczony, nie krótszy niż:

   • 2 lata – w placówkach handlu detalicznego;
   • 4 lata – w placówkach gastronomicznych;
   • do 2 lat dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć.

   Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m od obiektów szkolnych, kultu religijnego, zakonnych, cmentarnych. Odległość ta dla punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 100 m.

   Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

   1. posiadanie zezwolenia,
   2. wniesienie opłaty,
   3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
    w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty,
   4. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
   5. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
   6. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
   7. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
   8. przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

   Zezwolenie cofa się w przypadku:

   • nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad zakazów i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności – sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
   • powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
   • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
   • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży;
   • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
   • orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
   • Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

   Zezwolenie wygasa w przypadku:

   • likwidacji punktu sprzedaży;
   • upływu terminu ważności zezwolenia;
   • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
   • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
   • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w odpowiedniej wysokości w wyznaczonym terminie.

   Przedsiębiorca, któremu zezwolenia wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

   Opłaty:

   Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć:

   OPŁATA DOT. ZEZWOLEŃ OPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY:
   525 zł    do 4,5%     alkoholu oraz piwo rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
   525 zł   4,5%-18%  alkoholu (bez piwa) rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
   2100 zł powyżej 18% alkoholu rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł
    1,4% wartości sprzedaży    do 4,5%     alkoholu oraz piwo  którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
    1,4% wartości sprzedaży    4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)  którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
     2,7% wartości sprzedaży powyżej 18% alkoholu  którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł
   W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

   Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy albo w kasie urzędu gminy opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

   W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości 30% opłaty podstawowej.

   Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

   Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1382 z późn. zm.)

   Uchwała nr XLV/373/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Aleksandrów Kujawski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2086)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian