Zawiadomienie znak: Pl.6733.2.5.2016.BG sprawa: budowy oczyszczalni ścieków, włączeniu do istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, odpływie ścieków do stawu poprzez rów melioracyjny w miejscowości Grabie, na terenie działki nr. 147/4 w obrębie ewidencyjnym Grabie, gm. Aleksandrów Kujawski.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam, że

został zebrany materiał dowodowy w celu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie oczyszczalni ścieków, włączeniu do istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, odpływie ścieków do stawu poprzez rów melioracyjny w miejscowości Grabie, na terenie działki nr. 147/4 w obrębie ewidencyjnym Grabie, gm. Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Planowania Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu. Nadmieniam, że po tym terminie zostanie wydana przedmiotowa decyzja. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

/-/ Malwina Andrusiak
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian