Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w trybie nadzwyczajnym w dniu 18 grudnia 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w trybie nadzwyczajnym.

Sesja odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 roku o godz. 8.00 w w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

  5.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na 2017 r.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  5.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2017-2032.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

 6. Informacje lub komunikaty.
 7. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski
/-/ Waldemar Bartczak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian