Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 września 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się w sposób zdalny w dniu 28 września 2021 roku o godz. 8.00 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
 8. Podjecie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowe,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
 9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”.                         a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
 10. Podjecie uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.                                                                                                          a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
 11. Podjecie uchwał w sprawie pozostawienie bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Mieszkańców Gminy i Miasta Aleksandrów Kujawski.                                       a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
 12. Informacje lub komunikaty.
 13. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.

/-/ Waldemar Bartczak
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian