Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 30 października 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2017 roku o godz. 9.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożno-Parcele z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
 6. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 8. Głos ma wyborca.
 9. Wnioski lub oświadczenia radnych.
 10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 12. Interpelacje, zapytania radnych do Wójta Gminy i udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

  13.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na 2017 r.
  a) omówienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej;
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek;
  d) podjęcie uchwały.

  13.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2017-2032.
  a) omówienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej;
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek;
  d) podjęcie uchwały.

  13.3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  a) omówienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej;
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek;
  d) podjęcie uchwały.

  13.4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
  a) omówienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej;
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek;
  d) podjęcie uchwały.

  13.5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
  a) omówienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej;
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek;
  d) podjęcie uchwały.

  13.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
  a) omówienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej;
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek;
  d) podjęcie uchwały.

  13.7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rożno-Parcele.
  a) omówienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej;
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek;
  d) podjęcie uchwały.

  13.8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Rudunki.
  a) omówienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej;
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek;
  d) podjęcie uchwały.

  13.9. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych nr 187/11 i 187/12 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej;
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek;
  d) podjęcie uchwały.

  13.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
  a) omówienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu;
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek;
  d) podjęcie uchwały.

 14. Informacje lub komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy Aleksandrów Kujawski
/-/ Waldemar Bartczak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian