Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 sierpnia 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się w sposób zdalny w dniu 23 sierpnia 2021 roku o godz. 14.00 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowe,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
 7. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej nr 25/21 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Kujawski.           a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowe,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
 8. Informacje lub komunikaty.
 9. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.

/-/ Waldemar Bartczak
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian