Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na dzień 30 stycznia 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVI, XXXVII, XXXVIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
 6. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 8. Głos ma wyborca.
 9. Wnioski lub oświadczenia radnych.
 10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 12. Interpelacje, zapytania radnych do Wójta Gminy i udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

  13.1. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r.
  a) przedstawienie przez Wójta Gminy projektu uchwały budżetowej
  – przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu budżetu
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych Komisji
  c) przedstawienie opinii przewodniczącego Klubu Radnych
  d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji
  e) dyskusja i zgłaszanie poprawek do projektu budżetu
  f) głosowanie nad poprawkami do projektu budżetu
  g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2018

  13.2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2032.
  a) omówienie projektu uchwały,
  – przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu uchwały
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.

  13.3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 25/7 położonej w  obrębie ewidencyjnym Łazieniec.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 34/24 położonej w  obrębie ewidencyjnym Konradowo.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d)  podjęcie uchwały.

  13.6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.7. Podjęcie uchwały w sprawie lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrow Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały

  13.10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d)  podjęcie uchwały.

  13.11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji,
  c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d)  podjęcie uchwały.

  13.12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obwodów głosowania.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały

 14. Informacje lub komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski
/-/ Waldemar Bartczak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian