Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15.02.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski  w trybie nadzwyczajnym.

Sesja odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 roku o godz. 8.00 w świetlicy wiejskiej w Rożnie-Parcele z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad sesji:

  5.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2008-2020
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.

 6. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Waldemar Bartczak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian