Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 30.01.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.

Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 roku o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Wołuszewie z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
 6. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 8. Głos ma wyborca.
 9. Wnioski lub oświadczenia radnych.
 10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 12. Interpelacje, zapytania radnych do Wójta Gminy i udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:13.1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2017 r.
  a) przedstawienie przez Wójta Gminy projektu uchwały budżetowej
  – przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu budżetu
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych Komisji
  c) przedstawienie opinii przewodniczącego Klubu Radnych
  d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji
  e) dyskusja i zgłaszanie poprawek do projektu budżetu
  f) głosowanie nad poprawkami do projektu budżetu
  g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2017

  13.2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2017-2023
  a) omówienie projektu uchwały,
  – przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu uchwały
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.

  13.3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025”.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.

  13.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności działki nr 17/4 położonej w miejscowości Łazieniec.
  a) omówienie projektu uchwały
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały

  13.5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  a) omówienie projektu uchwały
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały

 14. Informacje lub komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski
/-/ Waldemar Bartczak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian