Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 marca 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.

Sesja odbędzie się w dniu 28 marca 2017 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
 6. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 8. Głos ma wyborca.
 9. Wnioski lub oświadczenia radnych.
 10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 12. Interpelacje, zapytania radnych do Wójta Gminy i udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:
  13.1. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.
  13.2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów kujawski dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej oraz określenia liczby punktów przypisanych tym kryterium i dokumentów  niezbędnych do ich potwierdzenia.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d)  podjęcie uchwały.

  13.3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski przez inne niż Gmina Aleksandrów Kujawski osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
  a) omówienie projektu uchwały
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
  c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d)  podjęcie uchwały.

  13.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2017 r.”
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

 14. Informacje lub komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski
/-/ Waldemar Bartczak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian