Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 lutego 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się w sposób zdalny w dniu 23 lutego 2021 roku o godz. 9.00 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Powołanie protokolanta.
  3. Stwierdzenie quorum.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.
   a) omówienie projektu uchwały
   b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
   c) dyskusja i zgłoszenie poprawek,
   d) podjecie uchwały.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Aleksandrów Kujawski
   a) omówienie projektu uchwały,
   b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej,
   c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
   d) podjęcie uchwały.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020 -2030
   a) omówienie projektu uchwały,
   b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej,
   c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
   d) podjęcie uchwały.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Aleksandrow Kujawski na lata 2021-2025
   a) omówienie projektu uchwały,
   b) przedstawienie opinii Komisji Polityki Społecznej,
   c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
   d) podjęcie uchwały.
  10. Informacje lub komunikaty.
  11. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.

   /-/ Waldemar Bartczak
   Przewodniczący Rady Gminy
   Aleksandrów Kujawski


Linki do projektów uchwał:

https://drive.google.com/file/d/11AHQpXn456ZbMITcA4JeGfw1hN8o_RYt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Hx8Z_NJMEQthOh8HpzraXbDepn1_TnHi/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YLX4kPk_5F8QcOeeQzPnXd-2-NNEv3jM/view?usp=sharing

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian