Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 17 czerwca 2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Sesja odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Powołanie protokolanta.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
6. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
8. Głos ma wyborca.
9. Wnioski lub oświadczenia radnych.
10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
11. Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
12. Interpelacje, zapytania radnych do Wójta Gminy i udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

13.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na 2016 r.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016-2020.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2015.    
a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
a) wystąpienie Wójta w sprawie realizacji budżetu w 2015 r.
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2015.
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
e) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały.

13.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1033/23 położonej w  miejscowości Łazieniec.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności działki nr 141/36  oraz działki nr 141/43 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 164/73 położonej w  miejscowości Przybranowo.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski na lata 2016-2020.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.9. Podjęcie uchwały w sprawie   likwidacji Filii Bibliotecznej w Opokach Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie” oraz uchwalenia jej statutu.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.11. Podjęcie uchwały w sprawie  zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.13. Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia sztandaru Gminy Aleksandrów Kujawski  oraz zasad jego używania.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

14. Informacje lub komunikaty.
15. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy.

/-/ Waldemar Bartczak
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian