Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na 20 kwietnia 2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Sesja odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2016 roku (środa) o godz. 9.00 w świetlicy wiejskiej w Wołuszewie z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Powołanie protokolanta.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
6. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
8. Głos ma wyborca.
9. Wnioski lub oświadczenia radnych.
10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
11. Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
12. Interpelacje, zapytania radnych do Wójta Gminy i udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

13.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na 2016 r.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej i Komisji Budżetowej.
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski (projekt uchwały w trakcie opracowania).
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu (Słomkowo)
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu (Zduny-Opoki)
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020” dla Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego ALGAWA Sp.z o.o.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski przedszkolach.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały

13.8. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwał

13.9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwał

14. Informacje lub komunikaty.
15. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy.

/-/ Waldemar Bartczak
Przewodniczący Rady
Gminy Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian