Zawiadomienie o zwołaniu XLV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 21 czerwca 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Sesja odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
 6. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 8. Głos ma wyborca.
 9. Wnioski lub oświadczenia radnych.
 10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 12. Interpelacje, zapytania radnych do Wójta Gminy i udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:13.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2017.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.13.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
  a) wystąpienie Wójta w sprawie realizacji budżetu w 2017 r.
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2017.
  c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  e) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  f) dyskusja,
  g) podjęcie uchwały.

  13.3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2020.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Aleksandrów Kujawski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025”.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.7. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

 14. Informacje lub komunikaty.
  – Wręczanie nagród za wybitne wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski.
 15. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.

/-/ Waldemar Bartczak
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian