Zawiadomienie o zwołaniu XLIV Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 6 czerwca 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Sesja odbędzie się w dniu 06 czerwca 2018 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
 6. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 8. Głos ma wyborca.
 9. Wnioski lub oświadczenia radnych.
 10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 12. Interpelacje, zapytania radnych do Wójta Gminy i udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:13.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r.
  a) omówienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej;
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek;
  d) podjęcie uchwały.13.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2032.
  a) omówienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej;
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek;
  d) podjęcie uchwały.

  13.3. Podjęcie uchwały uchylającej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na działce nr 19/4 w obrębie ewidencyjnym Odolion stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
  a) omówienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej;
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek;
  d) podjęcie uchwały.

  13.4. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu;
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek;
  d) podjęcie uchwały.

  13.5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
  a) omówienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu;
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek;
  d) podjęcie uchwały.

  13.6.Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Opokach.
  a) omówienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu;
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek;
  d) podjęcie uchwały.

  13.7. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Aleksandrow Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii Komisji;
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek;
  d) podjęcie uchwały.

  13.8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrow Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały;
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu;
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek;
  d) podjęcie uchwały.

 14. Informacje lub komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy.

/-/ Waldemar Bartczak
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian