Zawiadomienie o zwołaniu XLI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 marca 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Sesja odbędzie się w dniu 26 marca 2018 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XL  sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
 6. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 8. Głos ma wyborca.
 9. Wnioski lub oświadczenia radnych.
 10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 12. Interpelacje, zapytania radnych do Wójta Gminy i udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

  13.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2032.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.3. Podjęcie uchwały w sprawie obwodów głosowania.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2028”.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na działce nr 722 w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  13.7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Gminy Aleksandrow Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

 14. Informacje lub komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy.

/-/ Waldemar Bartczak
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian