Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 października 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Sesja odbędzie się w dniu 15 października  2019 roku        o godz. 10.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim           z niżej proponowanym porządkiem obrad:.

1. Otwarcie Sesji.
2. Powołanie protokolanta.
3. Stwierdzenie quorum
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kuj.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:
6.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały
6.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały
6.3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały.
6.4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrow Kujawski”.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały.
6.5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Służewie.                                     a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji
c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały.
7. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
8 . Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian