Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 sierpnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XII Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Sesja odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 roku o godz. 10.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:1

1. Otwarcie Sesji.
2. Powołanie protokolanta.
3. Stwierdzenie quorum
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kuj.
6. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
8. Głos ma wyborca.
9. Wnioski lub oświadczenia radnych.
10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
11. Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:
12.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały
12.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały
12.3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju   i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2021” dla Gminy Aleksandrów Kujawski.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały.
12.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody   i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrow Kujawski”.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały.
12.5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji
c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały.
12.6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski.
a) omówienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji
c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały.
13. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
14. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian