Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 30 kwietnia 2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Sesja odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Powołanie protokolanta.
3. Stwierdzenie quorum
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kuj.
6. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
8. Głos ma wyborca.
9. Wnioski lub oświadczenia radnych.
10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
11. Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

12.1.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów  Kujawski na 2019 r.
a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały.

12.2.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032.
a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały.

12.3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały.

12.4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały.

12.5. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 184 w obrębie ewidencyjnym Słomkowo stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej.
c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały.

12.6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski  ( uchwała w trakcie opracowania Komisji).
a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
14. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy.

/-/ Waldemar Bartczak
Przewodniczący Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian