Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 marca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) zwołuję VII Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Sesja odbędzie się w dniu 26 marca 2019 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
 6. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 8. Głos ma wyborca.
 9. Wnioski lub oświadczenia radnych.
 10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 12. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

  12.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów  Kujawski na rok 2019.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  12.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  12.3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
  c) dyskusja i zgłoszenie poprawek
  d) podjęcie uchwały.

  12.4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Polityki Społecznej
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.

  12.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2019 r.”
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.

 13. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
 14. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy.

/-/ Waldemar Bartczak
Przewodniczący Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian