Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 29 stycznia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję V Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.

Sesja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 roku (wtorek) o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z II, III, IV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
 6. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 8. Głos ma wyborca.
 9. Wnioski lub oświadczenia radnych.
 10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 12. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

  12.1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2019 r.
  a) przedstawienie przez Wójta Gminy projektu uchwały budżetowej wraz  z autopoprawkami,
  – przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu budżetu
  b) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy
  c) przedstawienie opinii przewodniczącego Klubu Radnych
  d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji,
  e) dyskusja i zgłaszanie poprawek do projektu budżetu
  f) głosowanie nad poprawkami do projektu budżetu,
  g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2019.

  12.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2032.
  a) omówienie projektu uchwały,
  – przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu uchwały
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.

  12.3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  12.4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  12.5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej dla osób objętych pomocą w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.

  12.6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  12.7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów Gminy Aleksandrów Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.

  12.8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej.
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.

  12.9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski (skarga z dnia 28.08.2018 r.).
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  12.10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski (skarga z dnia 20.11.2018 r.).
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  12.11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski (skarga z dnia 12.12.2018 r.).
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

  12.12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych w Gminie Aleksandrów Kujawski.
  a) omówienie projektu uchwały,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  d) podjęcie uchwały.

 13. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
 14. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy.

/-/ Waldemar Bartczak
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian