Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 maja 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję IX Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Sesja odbędzie się w dniu 28 maja 2019 roku o godz. 10.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2. Powołanie protokolanta.
3. Stwierdzenie quorum
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kuj.
6. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
8. Głos ma wyborca.
9. Wnioski lub oświadczenia radnych.
10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
11. Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

12.1.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów  Kujawski na 2019 r.
a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały.

12.2.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032.
a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały.

12.3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

 

12.4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018

a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Polityki Społecznej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

12.5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski.

a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały.

12.6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otłoczyn

a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej.
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

12.7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu

a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej.
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

12.8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej oraz Komisji Budżetowej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
14. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy.

 

/-/ Waldemar Bartczak
Przewodniczący Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian