Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 listopada 2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję II Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
  2. Powołanie protokolanta.
  3. Stwierdzenie quorum
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Aleksandrów Kuj.
  6. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  7. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
  8. Głos ma wyborca.
  9. Wnioski lub oświadczenia radnych.
  10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  11. Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
  12. Interpelacje, zapytania radnych do Wójta Gminy i udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  13. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

13.1.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2032.
a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały.

13.2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.                                                                a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.
13.3 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.                                                                                    a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

 13.4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.                                                                                                                                                       a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2022                                                                                                                                  a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały.

13.6.Podjęcie uchwały w sprawie skargi Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz z odpowiedzią na skargę.                                                                a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.                                                                                         a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018                                                        a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu i Komisji
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.9. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim.                                                                    a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu i Komisji Polityki Społecznej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.               a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu i Komisji Polityki Społecznej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.                                                                 a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu i Komisji Polityki Społecznej
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.

13.12. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim.                                                                                                                             a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji
c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
d) podjęcie uchwały.                                                                                                            14. Informacje lub komunikaty.
15. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.

 

/-/ Andrzej Olszewski
Wójt Gminy
Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian