Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: Pl.6733.9.1.2016.BG z 15 kwietnia 2016 r. sprawa: zmiany sposobu użytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody z przeznaczeniem na budynek socjalno-komunalny położonego na terenie działki nr: 334/19 w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gm. Aleksandrów Kujawski.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 12.04.2016r. na wniosek Pana Wojciecha Wesołowskiego, ul. Kopernika 53A, 87-720 Ciechocinek, działającego w imieniu Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody z przeznaczeniem na budynek socjalno-komunalny położonego na terenie działki nr: 334/19 w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gm. Aleksandrów Kujawski.

Pouczenie:

Informuję, że zgodnie z art. 10- Kodeks postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłaszania wniosków i żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Przepisy art. 35 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Adres: Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój 12 (parter)

/-/ Malwina Andrusiak
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian