Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: Pl.6733.10.1.2016.BG

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 21.04.2016r. na wniosek Pana Tomasza Smoły zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie działek nr: 12/2, 196/2, 192/3, 192/4, 192/1, 192/8, 192/5, 192/7, 192/6, 192/9, 192/10, 1/15 i 1/9 w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gm. Aleksandrów Kujawski.

Pouczenie:

Informuję, że zgodnie z art. 10- Kodeks postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy,
a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłaszania wniosków i żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Przepisy art. 35 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Adres:

Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski pokój 12 (parter)

/-/ Malwina Andrusiak
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian