Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Pl.6733.5.2.2016.BG

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 21.03.2016 r. na wniosek ENERGA-OPERATOR SA z siedziba w Gdańsku Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń działającej poprzez pełnomocnika firmę ELMIRA Projektowanie i nadzór robót elektrycznych Mirosława Zielińska, ul. Legionów 92, 87-100 Toruń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii napowietrznej – kablowej SN15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej oraz budowie linii kablowej nn dla zasilenia ujęcia wód podziemnych na działce 125/4 na działkach o nr: 103/1, 116/1, 116/2, 118/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 125/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gm. Aleksandrów Kujawski.

Pouczenie:
Informuję, że zgodnie z art. 10 – Kodeks postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłaszania wniosków i żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Przepisy art. 35 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

 

Sprawę prowadzi: mgr inż. Bogusław Gollus

 

 

Adres: Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski pokój 12 (parter).

/-/ Malwina Andrusiak
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian