Zasiłek pielęgnacyjny

UWAGA!

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO, które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

https://gm-aleksandrow-kujawski.rbip.mojregion.info/wp-content/uploads/sites/87/2016/02/klauzula-informacyjna-dot.-świadczeń.pdf

Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego następuje w formie decyzji administracyjnej

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
  • Termin załatwienia 30 dni
  • Osoba kontaktowa Angelika Jętczak, Agnieszka Smardzewska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87-700 Aleksandrów Kujawski
   parter, Biuro Obsługi Interesanta
   pokój nr 14
  • Telefon kontaktowy 54 282 20 59
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87-700 Aleksandrów Kujawski
   parter, Biuro Obsługi Interesanta
   pokój nr 14
  • Wymagane dokumenty 1) wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

   Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.

   Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

   • niepełnosprawnemu dziecku;
   • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
   • osobie, która ukończyła 75 lat;
   • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

   Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

   • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
   • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
   • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

   Jeżeli osoba uprawniona do zasiłku pielęgnacyjnego w trakcie jego pobierania nabędzie prawo do DODATKU PIELĘGNACYJNEGO wypłacanego przez ZUS lub inny organ emerytalno-rentowy zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim.

   ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY NIE PRZYSŁUGUJE OSOBIE UPRAWNIONEJ DO DODATKU PIELĘGNACYJNEGO!

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.);

   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U z 2015 r., poz. 2284);

   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz 1238).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian