Zapytanie ofertowe na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu w ramach działania 6.1.2 RPO WK-P

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zaprasza

do  złożenia  oferty  cenowej na

opracowanie Studium Wykonalności dla projektu na  „Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem – zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”, planowanego do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020 w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-044/16 dla Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych, oddziałów żłobkowych)

(szacowana wartość zamówienia poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8))

 I.      Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia.

1.        Nazwa zamówienia:

Studium Wykonalności dla Projektu pn: „Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem – zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”,

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 16-11-2016

Informacje o procedurze zapytania ofertowego:

 • Ofertę zawierającą cenę netto i brutto (załącznik nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 27-10-2016. do godz. 12:00
 • Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami i udzielania wszelkich wyjaśnień są:
 1. Malwina Andrusiak – Kierownik wydziału Planowania Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski pok. Nr 9 parter, tel. 542822059 wew. 31 mail: andrusiak[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl.
 2. Monika Rolirad – inspektor ds. pozyskiwania funduszy Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski pok. Nr 4 parter, tel. 542822059 wew. 26 mail: rolirad[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl.
 • Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną ogłoszone na stronie BIP gminy Aleksandrów Kujawski
 • Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Szczegóły zapytania w załączniku.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie o cenę
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 20.10.2016
  • Data składania ofert 27.10.2016
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 27.10.2016
  • Godzina otwarcia ofert 13:00
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski (adres mailowy: monika.rolirad@gmina-aleksandrowkujawski.pl)
  • Numer UZP/TED Pl.271.6.2016.MR
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian