Zapytanie ofertowe – „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski – IX etap”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający:

Gmina Aleksandrów Kujawski reprezentowana przez Wójta Gminy Andrzeja Olszewskiego z siedzibą przy ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, tel./fax 54-282-2059, 54-282-2031.

Godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek 07:30- 15:30, wtorek 07:30 – 17:00, piątek 07:30 – 14:00.

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

„Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski – IX etap”

w związku z możliwością uzyskania dofinansowania

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

(nazwa zadania)

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 • Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi pn. „Demontaż, transport
  i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Aleksandrów Kujawski – IX etap”. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:
 • Demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych falistych oraz płyt azbestowo-cementowych płaskich) z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, załadunek, transport i zdeponowanie na składowisku, powstałych odpadów zawierających azbest wraz z kosztami utylizacji.
 • Przewidywana ilość odpadów do demontażu ok 32,890 Mg, a do zbiórki, transportu i utylizacji płyt azbestowych ok 32,890 Mg + 111,240 Mg = 144,130 Mg. Podane ilości odpadów mogą ulec zmniejszeniu w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości w trakcie realizacji umowy.
  W przypadku zmniejszenia planowanej wielkości ilości odpadów Wykonawca nie będzie w stosunku do Zamawiającego żądał wynagrodzenia ani odszkodowania z tytułu nie wykonania całości przedmiotu umowy.
 • Wykaz nieruchomości z których należy usunąć azbest zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
 • Przed przystąpieniem do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac zgodnie
  z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r Nr 71 poz. 649 ze zm.).
 • Termin wykonania prac Wykonawca ustali z każdym właścicielem nieruchomości indywidualnie. Termin demontażu wyrobów zawierających azbest i odbioru odpadów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, zgodny z terminem wykonania przedmiotu zamówienia wskazanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej zapytania ofertowego, jednak nie dłuższy niż do końca terminu realizacji całości zamówienia,
  tj. do 30.09.2019 r.
 • Ważenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest i usuwanych odpadów zawierających azbest odbywać się będzie przy użyciu urządzeń w obecności właściciela posesji lub osoby upoważnionej przez właściciela posesji.
 • Wykonawca zapewnia organizację i zabezpieczenie placu robót.
 • Do obowiązków Wykonawcy należy, uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót i przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenia terenu z azbestu.
 • Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu każdej z posesji, której dotyczy przedmiot umowy z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r Nr 71 poz. 649 ze zm.) według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy i protokół potwierdzający wykonanie zadania zawierający ilość odpadów azbestowych przeznaczonych do unieszkodliwienia w m2 oraz w Mg.
 • Potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości (karta ewidencji odpadu i karta przekazania odpadu Wykonawcy) – wymaga akceptacji upoważnionego pracownika Zamawiającego.
 • Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu i właścicielowi nieruchomości po jednym egzemplarzu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadu od właściciela nieruchomości (karta przekazania odpadu).
 • Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty przekazania odpadów zawierających azbest w celu ich unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów azbestowych. Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadu niebezpiecznego jest wykonawca usługi, chyba że umowa stanowi inaczej. Obowiązkiem wytwórcy jest prowadzenie ewidencji odpadów, przy zastosowaniu następujących dokumentów: karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadu.
 • Zamawiający nie dopuszcza czasowego magazynowania odpadów zawierających azbest uzyskanych z demontażu pokryć dachowych w czasie trwania zamówienia.
 • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
 • Zaplecze dla wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpiecza sobie we własnym zakresie i na własny koszt.

 

 • Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 • Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).
 • Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).
 • Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r., poz. 2119).
 • Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U z 2019 r., poz. 382 ze zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.).
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824).
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz.649 ze zm.).
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 819).
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz.31).
 • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

 

Zadanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz ze środków osób fizycznych, które złożyły stosowne wnioski o dofinansowanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania umowy w przypadku nie pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty wykonawcy wynagrodzenia, odszkodowań bądź kar umownych.

 

 • Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień – CPV: 90650000-8.
 1. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2019 r.

 

 

 1. Dokumenty i oświadczenia jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.

 

 1. Sposób przygotowania oferty.

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta powinna zawierać cenę oferty, uwzględniając wszystkie wymagania Zamawiającego oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.

4) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres szymon[dot]brzezinski[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl

5) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza obligatoryjnie dostarczy wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przed datą zawarcia umowy w formie papierowej.

 

 1. Kryteria wyboru ofert.

1) Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:

C – cena łączna oferty brutto (demontaż – 32,890 Mg, załadunek, transport i utylizacja – 111,240 Mg) – 80 %

T – skrócenie terminu wykonania zamówienia – 20 %

 

2) Sposób przyznawania punktów:

 1. w kryterium C

C = (Cmin./Cbad.) x 80

gdzie:

C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena

Cmin. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

Cbad. – cena (brutto) oferty badanej

 

 1. Skrócenie terminu wykonania zamówienia (T)

– za zaoferowanie skrócenia terminu wykonania zamówienia o jeden tydzień (do dnia 23.09.2019 r.)             wykonawca otrzyma 10 pkt,

– za zaoferowanie skrócenia terminu wykonania zamówienia o dwa tygodnie (do dnia 16.09.2019 r.)             wykonawca otrzyma 20 pkt,

 

Zamawiający nie dopuszcza skrócenia terminu wykonania zamówienia o więcej niż dwa tygodnie.

 

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert (C+T).

4) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb.

5) Oferowany okres skrócenia terminu wykonania zamówienia liczony w pełnych tygodniach należy wskazać we wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający wymaga do dnia podpisania umowy przedłożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

 

 

 

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny

 

 • Wykonawca jest zobowiązany określić cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym. Cena winna być obliczona ściśle według zapisów formularza ofertowego.
 • Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe i obejmować będzie wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 • Cena podana w ofercie musi zawierać podatek VAT.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego, w zakresie usług utylizacji azbestu w Gminie Aleksandrów Kujawski, określonych w przedmiotowym postępowaniu (zapytanie ofertowe z wszystkimi załącznikami) i im podobnych na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz ceny po przeprowadzonych negocjacjach.
 • Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 • Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której, dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy.
 • Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.
 • Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której lub których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W umowie zostanie określony zakres prac, które wykonawca będzie wykonywał własnymi siłami lub za pomocą podwykonawców.
 • Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
 • Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja
  z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
 • Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
 • Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 • Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dokonać jej zmiany (aneksowania) jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub jej zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany każdorazowo dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o treści zgodnej z projektem umowy lub aneksem do umowy.

 

 • Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien być określony jako „do 30 dni” od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi.
 • Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi oraz wszystkich zmian tej umowy (aneksów), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
 • Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz wszystkich zmian tej umowy (aneksów), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
  o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.

 

 1. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

1) Szymon Brzeziński – tel. 54 282 2059 wew. 54

2) Anna Eizenchart – tel. 54 282 2059 wew. 32

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 23.08.2019 r. do godziny 10:00, drogą elektroniczną na adres szymon[dot]brzezinski[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl Przy czym za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu dokumentu.

 

 1. Warunki płatności.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury/rachunku.

 1. Załączniki:
  • Formularz ofertowy
  • Wzór Umowy

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian