Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża budowlana – przy realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE”, planowanego do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: „Termomodernizacja  budynków  użyteczności publicznej  na  terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE”, która obejmuje następujący zakres rzeczowy robót: min.

  1. wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
  2. docieplenie fundamentów,
  3. docieplenie ścian
  4. wymiana pokrycia dachowego,
  5. ocieplenie dachu,

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowąsie,
  2. Budynek Przedszkola w Otłoczynie,
  3. Budynek Gminnej Biblioteki w Służewie.

Szczegółowa dokumentacja (dokumentacja projektowa, audyty energetyczne, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) dotycząca inwestycji jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy w Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój nr 10

Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 27-09-2017. do godz. 12:00 
1)      w siedzibie Gminy Aleksandrów Kujawski w formie pisemnej osobiście lub listownie w zaklejonych kopertach z napisem „OFERTA – Pl.271.5.2016.MR”

Zaleca się zainteresowanym Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów użyteczności publicznej objętych zamówieniem.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami i udzielania wszelkich wyjaśnień są:
1)    Malwina Andrusiak – Kierownik wydziału Planowania Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski pok. Nr 10 parter, tel. 542822059 wew. 33 mail: malwina[dot]andrusiak[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl

2)    Monika Rolirad – inspektor ds. pozyskiwania funduszy Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski pok. Nr 4 parter, tel. 542822059 wew. 26 mail: monika[dot]rolirad[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl.

3) Łukasz Korzeniewski – Kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski pok. Nr 11 parter, tel. 542822059 wew. 34 mail: lukasz[dot]korzeniewski[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl

Ważne:

Omyłkowo zamieszczono datę otworzenia ofert 20-09-2017 godzina 13:00. Winno być 27-09-2017. 

    • Status zamówienia Po terminie składania ofert
    • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
    • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
    • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie o cenę
    • Finansowanie Z dotacji celowej
    • Data ogłoszenia 20.09.2017
    • Data składania ofert 27.09.2017
    • Godzina składania ofert 12:00
    • Data otwarcia ofert 20.09.2017
    • Godzina otwarcia ofert 13:00
    • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Aleksandrów Kujawki
    • Numer UZP/TED Pl.271.5.2016.MR
    • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian