Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego

UWAGA!

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO, które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

https://gm-aleksandrow-kujawski.rbip.mojregion.info/wp-content/uploads/sites/87/2016/08/klauzula-inf.-dot.-ewidencji-ludno%C5%9Bci-1.pdf

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego następuje w formie decyzji administracyjnej

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
  • Termin załatwienia 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Błaszak, Agnieszka Grabowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87-700 Aleksandrów Kujawski
   parter, pokój nr 7
  • Telefon kontaktowy 54 282 20 59 wew. 29
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87-700 Aleksandrów Kujawski
   parter, pokój nr 7
  • Wymagane dokumenty Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego
   Do wniosku należy dołączyć:
   1) wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego";
   2) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej;
  • Opłaty opłata skarbowa w wyskokości 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.);

   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2017 r., poz. 2411).

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2086 z późn. zm.).

   Ustawa z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

    

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian