Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego następuje w formie decyzji administracyjnej

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
  • Termin załatwienia 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Błaszak, Marta Mucha
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87-700 Aleksandrów Kujawski
   parter, pokój nr 7
  • Telefon kontaktowy 54 282 20 59 wew. 29
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87-700 Aleksandrów Kujawski
   parter, pokój nr 7
  • Wymagane dokumenty Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego
   Do wniosku należy dołączyć:
   1) wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego";
   2) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej;
  • Opłaty opłata skarbowa w wyskokości 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.);

   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2017 r., poz. 2411).

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).

   Ustawa z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

    

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian