Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
151 2021-10-01 08:21:27 Protokół 40/21 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 28 września 2021 r. Protokół 40/21 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 28 września 2021 r. Szczegóły
152 2021-10-01 08:19:06 Protokół 42/21 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 28 września 2021 r. Protokół 42/21 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 28 września 2021 r. Szczegóły
153 2021-10-01 08:15:25 Protokół 41/21 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 27 września 2021 r. Protokół 41/21 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 27 września 2021 r. Szczegóły
154 2021-10-01 08:13:18 Protokół Nr 18/20 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbytej w dniu 23 września 2020 r. Protokół Nr 18/20 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbytej w dniu 23 września 2020 r. Szczegóły
155 2021-09-30 16:17:48 Petycja skierowana do Kierownika JST i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych aby wykorzystać Internet, media, szeroko rozumianą informatyzację celem informowania, prewencji, profilaktyki oraz dostarczania informacji o zagrożeniach wynikających z nadużywania alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży. Petycja skierowana do Kierownika JST i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, aby wykorzystać Internet, media, szeroko rozumianą informatyzację celem informowania, prewencji, profilaktyki oraz dostarczania informacji o zagrożeniach wynikających z nadużywania… Szczegóły
156 2021-09-30 09:06:41 Projekt „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003… Szczegóły
157 2021-09-29 08:15:06 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.09.2021 r. znak: PL.6733.36.8.2021.AE o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka oświetlenia drogowego na terenie działek nr 212/1, 237/3, 237/2, 237/4 położonych w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
158 2021-09-28 12:15:53 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.09.2021 r. znak: OŚ.6220.32.14.2021.AP o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Zgoda o mocy do 2 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Zgoda, zlokalizowanej na działkach 145, 146, 147 obręb Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski. OŚ.6220.32.14.2021.AP  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)… Szczegóły
159 2021-09-28 12:07:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.09.2021 r. znak: OŚ.6220.32.10.2021.AP o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegające na:„Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Zgoda o mocy do 2 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Zgoda, zlokalizowanej na działkach 145, 146, 147 obręb Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski. OŚ.6220.32.10.2021.AP OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r.… Szczegóły
160 2021-09-28 11:39:11 Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pt.: "Remont drogi gminnej nr 160208C w miejscowości Rożno - Parcele, ul. Konwaliowa, gmina Aleksandrów Kujawski" Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pt.: "Remont drogi gminnej nr 160208C w miejscowości Rożno -… Szczegóły
161 2021-09-27 14:24:00 Przebudowa sceny Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie, Gmina Aleksandrów Kujawski Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się tutaj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/513465 oraz https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#podglad_ogloszenia nr ogłoszenia 04/27/09/2021 Szczegóły
162 2021-09-27 13:35:46 Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej nadbudowy, remontu istniejącego budynku z przeznaczeniem na Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z niezbędną infrastrukturą, budową parkingu oraz dróg dojazdowych Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się tutaj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/513383 Szczegóły
163 2021-09-27 12:35:22 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 wersja 7 Szczegóły
164 2021-09-27 12:13:11 Usługi szkoleniowe świadczona dla uczestników projektu pn.: „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się tutaj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/513272 Szczegóły
165 2021-09-24 11:29:23 Protokół z zebrania wiejskiego w Wólce odbytego w dniu 17.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Protokół z zebrania wiejskiego w Wólce odbytego w dniu 17.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
166 2021-09-24 08:53:57 Informacja Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20.09.2021 r. znak: AB.6744.3.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn." Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo" Szczegóły
167 2021-09-24 08:48:30 Obwieszczenie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 20.09.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. " Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo". . Szczegóły
168 2021-09-23 15:32:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.09.2021 r. znak: PL.6733.38.5.2021.AE o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci linii kablowej NN 0,4 kV na terenie działek nr 67/18, 66, 65, 67/17 oraz 71 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
169 2021-09-23 15:28:29 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.09.2021 r. znak: PL.6733.33.12.2021.MJ o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, szafek pomiarowych szt. 2 na terenie działek nr 197, 196/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 1996/23, 1996/24, 1996/25 położonych w miejscowości Ciechocinek, gmina Ciechocinek. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
170 2021-09-22 09:16:11 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 26.08.2021 r. znak: KO 411.1300- 1301.2021 o rozpatrzeniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.9.11.2021.MJ dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z zabudową szafki pomiarowej niskiego napięcia dla zasilania projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 34/35, 34/36 w miejscowości Konradowo na terenie działek 35/5, 35/16, 35/14, 35/26, 34/27, 34/24, 34/37, 34/36, 34/35, 34/30, 34/29 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo. Szczegóły
171 2021-09-22 08:38:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.09.2021r. znak: PL.6733.37.3.2021.AE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odwodnienia drogi gminnej nr 160210C od granicy z miastem Aleksandrów Kujawski na odcinku ok 165 MB w miejscowości Rożno-parcele, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 153/2, 157, 155, 152/6, 152/4, 158/15, 156, 154/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
172 2021-09-22 07:54:36 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18.09.2021 r. o wydaniu decyzji nr 268/21, dotyczący warunkowej przydatności wody z wodociągu w Grabiu Szczegóły
173 2021-09-21 15:48:10 Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 września 2021 r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15 zzx ust. 1 i… Szczegóły
174 2021-09-20 15:48:26 Petycja mieszkańców wyrażająca sprzeciw przeciwko wydaniu zgody na budowę budynku handlowo-usługowego położonego w miejscowości Rudunki na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, na działkach: 137/17, 137/18, 137/19 sąsiadujących jednocześnie z terenem Miasta Aleksandrów Kujawski (przy ul. Długa). Petycja mieszkańców wyrażająca sprzeciw przeciwko wydaniu zgody na budowę budynku handlowo-usługowego położonego w miejscowości Rudunki na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, na działkach: 137/17, 137/18, 137/19 sąsiadujących jednocześnie z terenem Miasta… Szczegóły
175 2021-09-20 14:11:43 Protokół z zebrania sołeckiego Wołuszewo odbytego w dniu 13.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania sołeckiego Wołuszewo odbytego w dniu 13.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
176 2021-09-20 13:30:06 Protokół z zebrania sołeckiego Wołuszewo odbytego w dniu 13.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Protokół z zebrania sołeckiego Wołuszewo odbytego w dniu 13.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
177 2021-09-20 12:55:12 Protokół z zebrania sołeckiego Przybranowo odbytego w dniu 08.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania sołeckiego Przybranowo odbytego w dniu 08.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
178 2021-09-20 12:50:29 Protokół z zebrania sołeckiego Przybranowo odbytego w dniu 08.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Protokół z zebrania sołeckiego Przybranowo odbytego w dniu 08.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
179 2021-09-20 12:27:12 Protokół z zebrania sołeckiego Poczałkowo odbytego w dniu 14.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania sołeckiego Poczałkowo odbytego w dniu 14.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
180 2021-09-20 11:47:26 Protokół z zebrania sołeckiego Ośno odbytego w dniu 13.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania sołeckiego Ośno odbytego w dniu 13.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 195 196 197 »