Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
91 2021-10-19 14:01:06 Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 października 2021 r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15 zzx ust. 1 i… Szczegóły
92 2021-10-19 11:52:30 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 wersja 9 Szczegóły
93 2021-10-15 08:22:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.10.2021 r. o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 1/2021 z dnia 20.01.2021 r. znak: PL.6733.27.8.2020.MJ dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 4/9, 4/19, 4/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Kuczek oraz na terenie działki nr 117/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski              Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
94 2021-10-14 14:04:33 Obwieszczenie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 12.10.2021 r. o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo na działkach nr: 9, 19, 26, 41, 43/2, 44/2, 45/2, 47/6, 48/2, 49/2, 50/2, 51/2, 52/2, 56/2, 48/4 obręb Broniszewo działkach nr 95/2, 99/2, 100/2, 101/2, 102, 103/2 obręb Goszczewo oraz działkach nr: 365, 367, 369, 646, 316/1 obręb Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
95 2021-10-14 14:02:18 Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 12.10.2021 r. znak: AB.6744.3.2021o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo na działkach nr: 9, 19, 26, 41, 43/2, 44/2, 45/2, 47/6, 48/2, 49/2, 50/2, 51/2, 52/2, 56/2, 48/4 obręb Broniszewo działkach nr 95/2, 99/2, 100/2, 101/2, 102, 103/2 obręb Goszczewo oraz działkach nr: 365, 367, 369, 646, 316/1 obręb Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
96 2021-10-14 09:21:46 Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: " Dostawe oleju opalowego do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski". Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:              "Dostawę oleju opalowego do… Szczegóły
97 2021-10-14 09:05:41 Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian kwot dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian kwot dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
98 2021-10-14 09:02:07 Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian kwot dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian kwot dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
99 2021-10-14 08:14:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.10.2021 r. znak: OŚ.6220.31.16.2021.AP o przedłożeniu w dniu 08.10.2021 r. przez Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe Algawa sp. z o.o. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski”. OŚ.6220.31.16.2021.AP OBWIESZCZENIE   Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku  z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu… Szczegóły
100 2021-10-14 08:09:17 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.10.2021 r. znak: OŚ.6220.31.15.2021.AP o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania z uwagi na fakt, że inwestor dnia 08.10.2021 r., przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski” OŚ.6220.31.15.2021.AP OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735… Szczegóły
101 2021-10-13 14:43:11 Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się tutaj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/521262 Szczegóły
102 2021-10-13 13:57:37 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 wersja 8 Szczegóły
103 2021-10-13 13:21:30 Przebudowa sceny Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie, Gmina Aleksandrów Kujawski Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się tutaj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/521138 oraz https://portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#podglad_ogloszenia nr ogłoszenia 03/13/10/2021 Szczegóły
104 2021-10-13 10:55:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.10.2021 r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, szafek pomiarowych (2 szt.) na terenie działek nr: 197, 196/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działek nr: 1996/23, 1996/24, 1996/25 położonych w miejscowości Ciechocinek, gmina Ciechocinek. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski           Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
105 2021-10-13 09:12:38 Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 06.10.2021 r. (wpływ do UG 12.10.2021 r.) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - Kanał Opaskowy, kabla energetycznego YAKXS 4x120mm2, na działkach nr 421, 429/4 i 432/2 obręb 0031 Wołuszewo gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski. Szczegóły
106 2021-10-11 15:25:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.10.2021r. znak: PL.6733.36.11.2021.AE o wydanej decyzji o lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 212/1, 237/3, 237/2 i 237/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E  Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
107 2021-10-08 09:22:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6220.19.21.2020.DS z dnia 04.10.2021 r. do postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów budowlanych i rozbiórkowych na terenie działki nr 102 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski”. PL.6220.19.21.2020.DS  OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.… Szczegóły
108 2021-10-07 13:34:46 Protokół z zebrania wiejskiego w Łazieńcu odbytego w dniu 28.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Łazieńcu odbytego w dniu 28.09.2021r.              w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
109 2021-10-06 12:40:56 Protokół z zebrania wiejskiego w Stawkach odbytego w dniu 28.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Stawkach odbytego w dniu 28.09.2021r.              w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
110 2021-10-06 12:36:18 Protokół z zebrania wiejskiego w Stawkach odbytego w dniu 28.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Protokół z zebrania wiejskiego w Stawkach odbytego w dniu 28.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
111 2021-10-05 12:51:11 Uchwała Nr XXXVI/295/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2030 Uchwała Nr XXXVI/295/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2030 Szczegóły
112 2021-10-05 12:37:57 Uchwała Nr XXXVI/294/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Uchwała Nr XXXVI/294/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Szczegóły
113 2021-10-05 12:32:07 Uchwała Nr XXXVI/293/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Mieszkańców Gminy i Miasta Aleksandrowa Kujawskiego. Uchwała Nr XXXVI/293/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Mieszkańców Gminy i Miasta Aleksandrowa Kujawskiego. Szczegóły
114 2021-10-05 12:25:36 Uchwała Nr XXXVI/292/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. Uchwała Nr XXXVI/292/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
115 2021-10-05 12:09:57 Uchwała Nr XXXVI/291/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski". Uchwała Nr XXXVI/291/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski". Szczegóły
116 2021-10-05 12:02:48 Uchwała Nr XXXVI/290/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała Nr XXXVI/290/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat… Szczegóły
117 2021-10-05 11:53:05 Uchwała Nr XXXVI/289/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Uchwała Nr XXXVI/289/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Szczegóły
118 2021-10-04 15:41:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.10.2021 r. znak: PL.6733.38.13.2021.AE o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci linii kablowej NN 0,4kV na terenie działek nr 67/18, 66, 65, 67/17 oraz 71 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
119 2021-10-04 15:38:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.10.2021 r. znak: PL.6733.38.10.2021.AE o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci linii kablowej NN 0,4kV na terenie działek nr 67/18, 66, 65, 67/17 oraz 71 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
120 2021-10-04 15:12:13 Uchwała zmieniająca uchwałę antysmogową Uchwała zmieniająca uchwałę antysmogową - informacja Uchwała zmieniająca uchwałę antysmogową W dniu 30 sierpnia 2021 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXXV/510/21przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę antysmogową, tj. uchwałę wprowadzającą na obszarze… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 195 196 197 »