Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2019-06-21 08:42:00 Zarządzenie Nr 12/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów w paleniskach gospodarstw domowych oraz prowadzących działalność gospodarczą położonych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, instrukcji bezpiecznego pobierania próbek do badań oraz wzorów upoważnienia do przeprowadzania kontroli i protokołu z kontroli paleniska. Zarządzenie Nr 12/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów w paleniskach gospodarstw domowych oraz… Szczegóły
32 2019-06-21 08:33:07 Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klasy I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski. Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny… Szczegóły
33 2019-06-21 08:26:25 Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Szczegóły
34 2019-06-21 08:23:54 Zarządzenie Nr 9/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: Budowie elementów małej architektury w miejscu publicznym - siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowościach Łazieniec, Wołuszewo oraz Rudunki" w zakresie następujących części zamówienia: Część nr 3: "Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym - siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rudunki". Zarządzenie Nr 9/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: Budowie elementów małej architektury w miejscu publicznym -… Szczegóły
35 2019-06-21 08:11:24 Zarządzenie Nr 8/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 29 stycznia 2019 r. naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert w 2019 roku z zakresu dofinansowania na realizację zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019. Zarządzenie Nr 8/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 29 stycznia 2019 r. naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone… Szczegóły
36 2019-06-19 10:08:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.12.6.2019.MZ z dnia19.06.2019 r. w sprawie budowy linii elektroenergetycznych kablowych SN-15 kV- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15 kV na linii 15 kV GPZ Toruń Podgórz- Włocławska 3 (S907101) odgałęzienie ,,Brzoza 1”, ,,Brzoza 2” i ,,Brzoza 3” na terenie działki nr 3214/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
37 2019-06-19 09:36:22 Obwieszczenie Wójta Gminy znak PL.6220.8.22.2018.AE z dnia 10.06.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Rozbudowie drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w… Szczegóły
38 2019-06-19 09:29:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.06.2019 r. o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięziecia polegającego na ,,Rozbudowie drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez rzekę tążyna w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3… Szczegóły
39 2019-06-19 09:22:29 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, odcinek Ciechocinek-granica województwa" Szczegóły
40 2019-06-19 09:08:26 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.8.8.2019.MZ z dnia 19.06.2019 r. w sprawie budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV- zamknięcie w pierścień linii napowietrznej SN GPZ Ciechocinek-Opoki kablem między ST Straszewo Lesianki, a ST Wilkostowo 3 na terenie działek nr 84, 144, 146, 3489/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranówek oraz na terenie działek nr 125/1, 180/2, 191/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
41 2019-06-19 08:42:50 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 21 czerwca 2019 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady… Szczegóły
42 2019-06-19 08:37:36 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 21 czerwca 2019 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 8:30 w sali 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji  Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Tematy… Szczegóły
43 2019-06-19 08:34:45 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 21 czerwca 2019 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 8:00 w sali 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady… Szczegóły
44 2019-06-19 08:10:27 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.13.6.2019.MZ z dnia 19.06.2019 r. w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 34/28, 34/29, 34/30, 34/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
45 2019-06-18 13:34:42 Protokół Nr IX z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 28 maja 2019 r. Protokół Nr IX z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 28 maja 2019 r. Szczegóły
46 2019-06-18 12:52:28 Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 25 czerwca 2019 r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję X Sesję Rady Gminy Aleksandrów… Szczegóły
47 2019-06-18 12:17:00 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Wólka w dniu 28.02.2019 r Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Wólka w dniu 28.02.2019 r Szczegóły
48 2019-06-18 12:12:10 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Zduny w dniu 28.02.2019 r Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Zduny w dniu 28.02.2019 r Szczegóły
49 2019-06-18 12:01:07 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Wołuszewo w dniu 28.02.2019 r Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Wołuszewo w dniu 28.02.2019 r Szczegóły
50 2019-06-18 11:55:45 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Wilkostowo w dniu 27.02.2019 r Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Wilkostowo w dniu 27.02.2019 r Szczegóły
51 2019-06-18 11:53:32 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Stawki w dniu 27.02.2019 r Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Stawki w dniu 27.02.2019 r Szczegóły
52 2019-06-18 11:49:54 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Służewo w dniu 27.02.2019 r Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Służewo w dniu 27.02.2019 r Szczegóły
53 2019-06-18 11:45:54 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Słońsk Dolny w dniu 26.02.2019 r Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Słońsk Dolny w dniu 26.02.2019 r Szczegóły
54 2019-06-18 11:41:09 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Słomkowo w dniu 18.02.2019 r Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Słomkowo w dniu 18.02.2019 r Szczegóły
55 2019-06-18 11:37:28 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Rudunki w dniu 26.02.2019 r Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Rudunki w dniu 26.02.2019 r Szczegóły
56 2019-06-18 11:02:59 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Rożno - Parcele w dniu 25.02.2019 r Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Rożno - Parcele w dniu 25.02.2019 r Szczegóły
57 2019-06-18 10:59:33 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Przybranówek w dniu 25.02.2019 r Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Przybranówek w dniu 25.02.2019 r Szczegóły
58 2019-06-18 10:54:31 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Przybranowo w dniu 25.02.2019 r Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Przybranowo w dniu 25.02.2019 r Szczegóły
59 2019-06-18 10:19:31 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Podgaj w dniu 18.02.2019 r Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Podgaj w dniu 18.02.2019 r Szczegóły
60 2019-06-18 09:56:04 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Poczałkowo w dniu 22.02.2019 r Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Poczałkowo w dniu 22.02.2019 r Szczegóły
« 1 2 3 4 5 116 117 118 »