Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
5611 2016-02-11 15:36:46 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.1.9.2016.AE z 10.02.2016 r. Pl.6220.1.9.2016.AE OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia… Szczegóły
5612 2016-02-11 15:30:26 Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ośno Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ośno Szczegóły
5613 2016-02-11 15:30:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.43.10.2015.AE z 11.02.2016 r. Pl.6220.43.10.2015.AE OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa… Szczegóły
5614 2016-02-11 15:13:48 Nabór na stanowisko Referent/Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych (1 etat) Nabór na stanowisko Referent/Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych (1 etat) w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
5615 2016-02-11 14:39:00 Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Rudunki Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Rudunki Szczegóły
5616 2016-02-11 13:06:44 Uchwała Nr XVIII/118/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Uchwała Nr XVIII/118/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Wójt Gminy… Szczegóły
5617 2016-02-10 15:05:03 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy UWAGA! Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie… Szczegóły
5618 2016-02-10 15:02:45 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej UWAGA! Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie… Szczegóły
5619 2016-02-10 14:51:15 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności UWAGA! Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie… Szczegóły
5620 2016-02-10 14:39:40 Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia terminu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Odolion Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia terminu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Odolion Szczegóły
5621 2016-02-10 14:09:27 Uchwała Nr XVIII/114/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Aleksandrów Kujawski Uchwała Nr XVIII/114/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Aleksandrów Kujawski Szczegóły
5622 2016-02-10 13:21:11 Uchwała Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Uchwała Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, działania… Szczegóły
5623 2016-02-10 12:42:34 Uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji i współfinansowania projektu pn. "Przebudowa poprzez wykonanie poszerzenia drogi gminnej Stawki - Ośno na odcinku od drogi powiatowej nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa od km 0+000 do km 0+571,95 i km 0+672,65 do km 0+747,65 dł. 646,95" dla operacji typu : Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji i współfinansowania projektu pn. "Przebudowa poprzez… Szczegóły
5624 2016-02-10 12:15:40 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 08.02-.2016 znak Pl.6733.2.1.2016.BZ ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że… Szczegóły
5625 2016-02-10 12:07:57 Obwieszczenie z dnia 08-02-2016 znak Pl.6733.2.2.2016.BZ O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
5626 2016-02-09 16:06:02 Remont mostu drogowego w miejscowości Wygoda. Remont mostu drogowego w miejscowości Wygoda. Szczegóły
5627 2016-02-09 15:51:04 Dostawa i transport wraz z rozładunkiem kruszywa – mieszanki wapienno-żwirowej 0-31,5 mm w ilości około 1 900 ton. In.271.1.2016.JZ Dostawa i transport wraz z rozładunkiem kruszywa – mieszanki wapienno-żwirowej 0-31,5 mm w ilości około 1 900 ton. Szczegóły
5628 2016-02-09 11:33:54 Uchwała Nr XVIII/111/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji zadań w ramach projektu "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko - pomorskiego w związku z budowa autostrady A1 w latach 2011 - 2015" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Uchwała Nr XVIII/111/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji zadań w ramach projektu "Przywrócenie równowagi… Szczegóły
5629 2016-02-09 10:47:16 Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
5630 2016-02-09 10:30:06 Uchwała Nr XVIII/109/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016-2023. Uchwała Nr XVIII/109/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016-2023. Szczegóły
5631 2016-02-09 09:30:51 Uchwała Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016. Uchwała Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016. Szczegóły
5632 2016-02-08 14:49:08 Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r.” Gmina Aleksandrów Kujawski ogłasza przeprowadzenie konsultacji, dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r.”, zwanego dalej Programem. Konsultacje odbędą się… Szczegóły
5633 2016-02-08 14:43:54 Konsultacje dotyczące projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r.” Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przeprowadzenie konsultacji, dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r.”, zwanego dalej Programem, stanowiącego załącznik… Szczegóły
5634 2016-02-08 14:11:44 Ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( tzw. renty planistycznej ) przed zbyciem nieruchomości. Co to jest renta planistyczna i kiedy ją zapłacę?  Opłata, która jest przedmiotem zapytania to opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw.… Szczegóły
5635 2016-02-08 11:04:17 Wydanie decyzji o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy, może nastąpić wyłącznie po spełnieniu przesłanek określonych w art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.… Szczegóły
5636 2016-02-08 11:03:42 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania… Szczegóły
5637 2016-02-08 11:02:57 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy Procedurę uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku  poz. 1945 z późn. zm.).… Szczegóły
5638 2016-02-08 11:02:13 Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (inwestycją celu publicznego jest… Szczegóły
5639 2016-02-08 11:01:31 Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę: Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego budynku lub zaświadczenie o numerze porządkowym może wystąpić właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub inny podmiot, który wykaże swój… Szczegóły
5640 2016-02-08 11:00:40 Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Opis procedury: aby uzyskać zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy złożyć wypełniony wniosek, który powinien zawierać: informacje dotyczące położenia nieruchomości (miejscowość, numer działki, numer karty mapy),… Szczegóły
« 1 2 3 185 186 187 188 189 190 191 195 196 197 »