Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-01-17 11:08:18 Protokół Nr XVI z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r. Protokół Nr XVI z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu           30 grudnia 2019 r. Szczegóły
2 2020-01-17 08:08:23 Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 10.12.2018 r. Pana Andrzeja Olszewskiego. Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 10.12.2018 r. Pana Andrzeja Olszewskiego. Szczegóły
3 2020-01-17 08:02:21 Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 14.09.2018 r. Pana Andrzeja Olszewskiego. Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 14.09.2018 r. Pana Andrzeja Olszewskiego. Szczegóły
4 2020-01-15 11:43:37 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.01.2020 r. znak PL.6733.2.2.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozwiązaniu kolizji-przestawieniu słupa linii napowietrznej Nn 0,4 kV na terenie działki nr 10 położonej w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
5 2020-01-14 13:00:20 Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 30.04.2019 r. Pana Michała Guślakow. Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 30.04.2019 r. Pana Michała Guślakow. Szczegóły
6 2020-01-14 12:56:56 Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 29.04.2019 r. Pana Grzegorza Jankowskiego. Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 29.04.2019 r. Pana Grzegorza Jankowskiego. Szczegóły
7 2020-01-14 12:52:53 Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 25.04.2019 r. Pana Marka Wieczorek. Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 25.04.2019 r. Pana Marka Wieczorek. Szczegóły
8 2020-01-14 12:49:00 Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 12.04.2019 r. Pani Bożeny Świątkowskiej. Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 12.04.2019 r. Pani Bożeny Świątkowskiej. Szczegóły
9 2020-01-14 12:44:48 Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 29.04.2019 r. Pana Jerzego Sztyler. Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 29.04.2019 r. Pana Jerzego Sztyler. Szczegóły
10 2020-01-14 09:38:51 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.01.2020 r. znak PL.6733.37.12.2019.MZ w sprawie zawieszenia postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii średniego napięcia 15kV- wymiana kabla na linii SN GPZ Ciechocinek-Toruń oraz GPZ Ciechocinek- Opoki na terenie działek nr 124/3, 128, 129, 148/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
11 2020-01-13 14:28:30 Protokół Nr 13/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 17 grudnia 2019 r. Protokół Nr 13/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 17 grudnia 2019 r. Szczegóły
12 2020-01-13 14:10:53 Protokół Nr 10/19 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbytej w dniu 17 grudnia 2019 r. Protokół Nr 10/19 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbytej w dniu 17 grudnia 2019 r. Szczegóły
13 2020-01-13 13:34:52 Protokół 8/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2019 r. Protokół 8/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2019 r. Szczegóły
14 2020-01-13 12:23:57 Protokół 19/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 17 grudnia 2019 r. Protokół 19/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 17 grudnia 2019 r. Szczegóły
15 2020-01-09 10:31:13 Wyniki głosowań podczas XVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 30 grudnia 2019 r. Wyniki głosowań podczas XVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 30 grudnia 2019 r. Szczegóły
16 2020-01-09 08:57:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.01.2020 r. znak PL.6733.39.10.2019.MZ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, budowie złącza kablowego 15 kV, -w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie ,,Służewo-Pole” na terenie działki nr 1/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
17 2020-01-09 08:19:08 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Aleksandrów Kujawski, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Wójt Gminy Aleksandrów… Szczegóły
18 2020-01-08 15:18:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.01.2020 r. znak: PL.6220.21.12.2019.DS o przekazaniu uzupełnienia KIP do ponownego zaopiniowania dla zamierzenia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice-Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+770" na terenie działki nr 42 w miejscowości Opoki oraz na terenie działek nr 53,89/2,103/1 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w… Szczegóły
19 2020-01-08 14:44:21 Uchwała Nr XVI/133/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Uchwała Nr XVI/133/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Szczegóły
20 2020-01-08 14:38:43 Uchwała Nr XVI/132/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 Uchwała Nr XVI/132/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 Szczegóły
21 2020-01-08 11:54:25 Uchwała Nr XVI/131/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji Programu " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Uchwała Nr XVI/131/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji Programu " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020… Szczegóły
22 2020-01-08 11:25:48 Uchwała Nr XVI/130/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 Uchwała Nr XVI/130/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 Szczegóły
23 2020-01-08 10:58:45 Uchwała Nr XVI/129/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Aleksandrów Kujawski w roku szkolnym 2019/2020 Uchwała Nr XVI/129/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Aleksandrów Kujawski w roku szkolnym 2019/2020 Szczegóły
24 2020-01-08 10:51:03 Uchwała Nr XVI/128/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości nr 190/2 oraz 190/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski Uchwała Nr XVI/128/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości nr 190/2 oraz 190/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo… Szczegóły
25 2020-01-08 10:30:25 Uchwała Nr XVI/127/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności działki nr 26/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki Uchwała Nr XVI/127/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności działki           nr 26/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki Szczegóły
26 2020-01-08 10:21:34 Uchwała Nr XVI/126/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Działki nr 455/4 położonej w miejscowości Służewo Uchwała Nr XVI/126/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Działki nr 455/4 położonej w… Szczegóły
27 2020-01-08 10:06:29 Uchwała Nr XVI/125/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Uchwała Nr XVI/125/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Szczegóły
28 2020-01-08 09:52:47 Uchwała Nr XVI/124/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 Uchwała Nr XVI/124/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 Szczegóły
29 2020-01-08 09:45:14 Uchwała Nr XVI/123/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski Uchwała Nr XVI/123/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
30 2020-01-08 09:42:29 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. znak WIR.II.746.1.65.2019.EP o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym poleającej na budowie odcinak gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE- skrzyżowanie gazociągu z linią kolejową nr 245 Aleksandrów Kujawski- Ciechocinek w km 3,7- 3,8 na działce nr ewid. 42/6 obręb Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
« 1 2 3 4 138 139 140 »