Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-03-30 14:30:52 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
2 2020-03-30 14:23:47 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
3 2020-03-27 17:22:50 Zgłaszanie członków do Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów… Szczegóły
4 2020-03-27 17:06:07 UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. (wraz ze zmianą) w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego. UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego. UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. (wraz ze zmianą) w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do… Szczegóły
5 2020-03-27 11:24:31 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. link na stronie https://wybory.gov.pl… Szczegóły
6 2020-03-27 11:21:59 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. link na stronie https://wybory.gov.pl – zobacz… Szczegóły
7 2020-03-27 11:17:23 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. link na stronie https://wybory.gov.pl – zobacz tutaj. Szczegóły
8 2020-03-27 11:14:40 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami. link na stronie https://wybory.gov.pl – zobacz tutaj. Szczegóły
9 2020-03-27 11:11:31 Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. link na stronie https://wybory.gov.pl – zobacz tutaj. Szczegóły
10 2020-03-27 11:00:08 Uchwała nr 60/2020 PKW z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwała nr 60/2020 PKW z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. link na stronie… Szczegóły
11 2020-03-27 10:52:12 Uchwała nr 46/2020 PKW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwała nr 46/2020 PKW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. link na stronie https://wybory.gov.pl -… Szczegóły
12 2020-03-26 14:03:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.03.2020 r. znak: PL.6220.1.3.2020.DS o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na budowie stacji paliw na działkach nr 72/5 i nr 72/6 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale… Szczegóły
13 2020-03-25 13:15:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.03.2020 r. znak PL.6733.7.9.2020.MZ w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegające na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej oraz złączy kablowych SN-0,4 kV , sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN na terenie działki ewidencyjnej nr 6/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działki nr 74/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 132/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działki nr 101/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działki nr 592, 594/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
14 2020-03-25 12:26:14 „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich wymaganych specjalności całego procesu inwestycyjnego (w tym kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, konstrukcyjno- budowlane, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz osoby (Koordynator Techniczny) posiadającej certyfikat instalatora OZE – pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne, wydany przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego), w trakcie realizacji zadania pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski” dotyczącego zaprojektowania, dostawy i montażu 53 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych oraz 5 zestawów powietrznych pomp ciepła przeznaczonych na cele c.w.u. i wspomaganie c.o. o łącznej mocy cieplnej 52,0 kW” Szczegóły
15 2020-03-25 12:25:19 Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24.03.2020 r. PL.6220.19.9.2019.DS o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wody podziemnej w ilości większej niż 10m3;h obejmującego: wykonanie obudowy, głowicy i zamontowanie pompy w otworze nr 1 stanowiącym ujęcie wody podziemnej, ujmującym czwartorzędowy poziom wodonośny na terenie działki nr 154/3 w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w… Szczegóły
16 2020-03-25 11:44:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.03.2020 r. znak PL.6733.6.11.2020.MZ o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych Sn-15 kV, sieci elektroenergetycznej nN/-0,4 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją kablową i światłowodem na terenie działek ewidencyjnych nr 1/2 położonej na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 38), na terenie działek nr 4/1, 3/13 położonych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 39), na terenie działek nr 145/10, 145/11 położonych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 41), na terenie działek nr 103/2, 156/8, 156/11, 156/10, 59/4, 59/3, 58/4, 58/3, 57/8, 57/7, 57/3, 56/6, 56/8, 56/7, 55/6, 55/7, 55/12, 55/13, 55/9, 55/10, 55/4, 54/2, 52/4, 52/6, 50/2, 51/1,48/2, 47/2, 45/2, 163/2, 43/5, 41/2, 42/10, 42/11, 41/3, 42/6, 43/4, 39/2, 39/4, 39/1, 38, 37, 36/3, 62/14, 36/4, 36/1, 62/12, 62/5, 62/1, 61/4, 61/3, 61/5, 1/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 1, 3, 21/2, 47/1, 75/3, 76/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 47/2, 80/2, 78/1, 78/2, 137/2, 231, 301/4, 232, 233, 301/2, 234, 301/3, 235/1, 225/1, 118/7, 202/6, 202/2, 202/10, 305, 198/1, 169/1, 168/1, 164/1, 167/4, 166/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 150/18, 150/21, 150/20, 166, 165, 162/2, 162/3, 161/5, 161/3, 161/4, 162/1,161/2, 169/7, 169/5, 169/8, 169/4, 168/2, 108, 107 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 594/2, 595/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 14/12, 14/11, 41/4, 41/3, 8/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Zazdromin, gmina Koneck. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
17 2020-03-23 10:26:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.03.2020 r. znak PL.6733.3.9.2020.MZ w sprawie budowy linii kablowych Sn-15kV- w ramach zadania inwstycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej Sn-15kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan 58-84 na terenie działki nr 3336/21 położnej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
18 2020-03-23 10:06:34 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.03.2020 r. znak PL.6733.4.7.2020.MZ w sprawie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 196/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
19 2020-03-20 13:50:16 Wzory wniosków na świadczenia dla rodzin Przypominamy o możliwości pobrania aktualnych druków na świadczenia 500+, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Wzory wniosków do pobrania Szczegóły
20 2020-03-20 12:49:08 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.03.2020 r. znak PL.6733.5.6.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 124 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
21 2020-03-20 11:02:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.03.2020 r. znak PL.6220.25.9.2019.DS w sprawie zebranego materiału dowodowego dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie studni głębinowej na terenie działki nr 147/4 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski. OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w… Szczegóły
22 2020-03-20 10:30:00 Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych dz. nr 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16, 25/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
23 2020-03-17 16:39:30 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.03.2020 r. znak PL.6220.6.34.2018.AE w sprawie zawieszenia postępowania dot. wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020., poz. 256 tj.) w związku z art.… Szczegóły
24 2020-03-17 16:33:22 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 2.03.2020 r. znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.10 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz okreslające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Odbudowie budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718-932 Szczegóły
25 2020-03-17 10:10:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.03.2020 r. znak PL.6733.8.2.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej Śr/c PE dn 90 na terenie działki nr 305 położonej w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
26 2020-03-16 14:27:46 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.03.2020 r. znak PL.6733.6.2.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych Sn-15 kV, sieci elektroenergetycznej nN/-0,4 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją kablową i światłowodem na terenie działek ewidencyjnych nr 1/2 położonej na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 38), na terenie działek nr 4/1, 3/13 położonych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 39), na terenie działek nr 145/10, 145/11 położonych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 41), na terenie działek nr 103/2, 156/8, 156/11, 156/10, 59/4, 59/3, 58/4, 58/3, 57/8, 57/7, 57/3, 56/6, 56/8, 56/7, 55/6, 55/7, 55/12, 55/13, 55/9, 55/10, 55/4, 54/2, 52/4, 52/6, 50/2, 51/1,48/2, 47/2, 45/2, 163/2, 43/5, 41/2, 42/10, 42/11, 41/3, 42/6, 43/4, 39/2, 39/4, 39/1, 38, 37, 36/3, 62/14, 36/4, 36/1, 62/12, 62/5, 62/1, 61/4, 61/3, 61/5, 1/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 1, 3, 21/2, 47/1, 75/3, 76/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 47/2, 80/2, 78/1, 78/2, 137/2, 231, 301/4, 232, 233, 301/2, 234, 301/3, 235/1, 225/1, 118/7, 202/6, 202/2, 202/10, 305, 198/1, 169/1, 168/1, 164/1, 167/4, 166/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 150/18, 150/21, 150/20, 166, 165, 162/2, 162/3, 161/5, 161/3, 161/4, 162/1,161/2, 169/7, 169/5, 169/8, 169/4, 168/2, 108, 107 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 594/2, 595/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 14/12, 14/11, 41/4, 41/3, 8/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Zazdromin, gmina Koneck. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
27 2020-03-16 11:58:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.03.2020 r. znak PL.6733.37.22.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
28 2020-03-16 11:22:30 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.03.2020 r. znak PL.6733.7.2.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej oraz złączy kablowych SN-0,4 kV , sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN na terenie działki ewidencyjnej nr 6/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działki nr 74/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 132/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działki nr 101/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działki nr 592, 594/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
29 2020-03-11 10:33:59 Obwieeszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.03.2020 r. znak PL.6733.1.10.2020.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz przebudowie stacji transformatorowej- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie „Poczałkowo 3” na terenie działki nr 19 położonej w obrębie ewidencyjnym Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
30 2020-03-11 10:28:27 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.03.2020 r. znak PL.6733.41.9.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:rozbudowie istniejącej napowietrznej linii WN 110 kV, budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w postaci linii kablowej, budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej, budowa sieci oświetleniowej oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją światłowodową na terenie działek nr 102/1, 103/4, 134/2, 134/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
« 1 2 3 4 143 144 145 »