Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego następuje w formie decyzji administracyjnej

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
  • Termin załatwienia 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Błaszak, Agnieszka Grabowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87-700 Aleksandrów Kujawski
   parter, pokój nr 7
  • Telefon kontaktowy 54 282 20 59 wew. 29
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87-700 Aleksandrów Kujawski
   parter, pokój nr 7
  • Wymagane dokumenty 1) wniosek o wymeldowanie osoby, która nie przebywa pod wskazanym adresem
   2) dokumenty potwierdzające legitymację procesową wnioskodawcy (art. 28 k.p.a.) – tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości (np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający interes prawny)
   3) dokumenty stanowiące dowód w sprawie o wymeldowanie (np. protokół zdawczo-odbiorczy lokalu, wyrok o eksmisji osoby, której dot. wymeldowanie, zaświadczenie od komornika sądowego o wykonaniu wyroku eksmisyjnego)
   Do wglądu:
   1. Dowód osobisty
   2. Dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego, z którego ma nastąpić wymeldowanie
  • Opłaty Opłata skarbowa za wydanie decyzji – w wysokości 10,00 zł
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.);

   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2017 r., poz. 2411).

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2086 z późn. zm.).

   Ustawa z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

    

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian