Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cel procedury
Uzyskanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaświadczenie należy załączyć do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania składanego do organu administracji architektoniczno-budowlanej, albo w celu przedłożenia organowi nadzoru budowlanego, prowadzącemu postępowanie legalizacyjne w sprawie zmiany sposobu użytkowania dokonanej bez wymaganego zgłoszenia.

Warunki wejściowe
1. Do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części należy załączyć zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli nie ma planu, należy przedłożyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Jeżeli takie zaświadczenie nie zostanie załączone, organ administracji architektoniczno-budowlanej wezwie wnioskodawcę, w drodze postanowienia, do uzupełnienia wniosku. W przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie przedłożone, organ wniesie w drodze decyzji sprzeciw wobec zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

2. W przypadku prowadzenia przez właściwy organ nadzoru budowlanego postępowania legalizującego w sprawie samowolnie dokonanej zmiany sposobu użytkowania, obowiązek przedłożenia wyżej wymienionego zaświadczenia zostanie nałożony na inwestora/właściciela/zarządcę/wnioskodawcę, w drodze postanowienia (zgodnie z art. 71a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Przedmiotowe zaświadczenie wydawane jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (w postępowaniu legalizacyjnym należy je złożyć dotrzymując terminu podanego w postanowieniu). Przy wydawaniu zaświadczenia stronami są tylko wnioskodawca i organ właściwy.

Rezultat procedury
Wnioskodawca otrzymuje zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe zaświadczenia załącza się do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania składanego we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej. Ponadto, przedłożenie wyżej wymienionego zaświadczenia jest konieczne przy postępowaniu legalizacyjnym prowadzonym przez właściwy organ nadzoru budowlanego, w przypadku samowolnie dokonanej zmiany sposobu użytkowania.

  • Wydział Wydział Planowania
  • Termin załatwienia Do 7 dni od daty złożenia wniosku.
  • Osoba kontaktowa Małgorzata Zwolińska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim,
   ul. Słowackiego 12,
   87-700 Aleksandrów Kujawski;
   Biuro Obsługi Interesanta;
   • Elektroniczna Skrzynka Podawcza; E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl;
  • Telefon kontaktowy 54 282 20 59 wew. 35
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim,
   ul. Słowackiego 12,
   87-700 Aleksandrów Kujawski;
  • Wymagane dokumenty 1. wniosek (udostępniony druk)
   2. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (udostępniony druk)
   3. mapa sytuacyjno – wysokościowa z oznaczonymi granicami działki
   4. projekt techniczny zmiany sposobu użytkowania (do wglądu)
   5. potwierdzenie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w kwocie 17 zł
   6. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wnioskodawcy (udostępniony druk)
   7. potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł (w przypadku działania przez pełnomocnika)
  • Opłaty Za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł (na podstawie cz. II, pkt 21 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783.). • Za pełnomocnictwo - 17 zł (na podstawie cz. IV ust. 9 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783.)
  • Tryb odwoławczy Odmowa wydania zaświadczenia bądź wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (o odmowie wydania zaświadczenia) w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie
  • Uwagi

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
   (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z zm.);
   2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409 ze zm.)
   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian