Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego budynku lub zaświadczenie o numerze porządkowym może wystąpić właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.

  • Wydział Wydział Planowania
  • Termin załatwienia Do 7 dni od daty złożenia wniosku
  • Osoba kontaktowa Małgorzata Zwolińska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim,
   ul. Słowackiego 12,
   87-700 Aleksandrów Kujawski;
   Biuro Obsługi Interesanta;
   • Elektroniczna Skrzynka Podawcza; E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl;
  • Telefon kontaktowy 54 282 2059 wew. 35
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim,
   ul. Słowackiego 12,
   87-700 Aleksandrów Kujawski;
   Biuro Obsługi Interesanta;
   • Elektroniczna Skrzynka Podawcza; E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl;
  • Wymagane dokumenty 1. wniosek (udostępniony druk)
   2. kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości
   3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wnioskodawcy
   4. potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł (w przypadku działania przez pełnomocnika)
  • Opłaty Za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości - zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783) Za pełnomocnictwo - 17 zł (na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783)
  • Tryb odwoławczy Ustalanie numeru porządkowego: przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego, Zaświadczenia: na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Uwagi
   • Numery porządkowe ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
   • Numery porządkowe budynków ustalane są z urzędu lub na wniosek zainteresowanych. O tych ustaleniach zawiadamia się  właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
   • Osoby wskazane powyżej, zobowiązane są, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeracji porządkowej, do umieszczenia, w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku,  gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się nazwę ulicy lub placu.
  • Podstawa prawna

   1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
   (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.);
   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian