Wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski”

Cel procedury
Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Warunki wejściowe
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo otrzymania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podmiot wnioskujący o wydanie wypisu, czy wyrysu nie musi wykazywać interesu prawnego czy nawet interesu faktycznego (przyczyn zainteresowania). Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie wypisu i wyrysu zarówno z obowiązującego jak i archiwalnego planu. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć do właściwego, ze względu na lokalizację terenu objętego wnioskiem, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Rezultat procedury
Wnioskodawca otrzymuje wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej organ ma 14 dni na wydanie wypisu i wyrysu. W praktyce organy wydają ten dokument w terminie od 7 dni do miesiąca.

  • Wydział Wydział Planowania
  • Termin załatwienia Do 14 dni od daty złożenia wniosku.
  • Osoba kontaktowa Małgorzata Zwolińska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim,
   ul. Słowackiego 12,
   87-700 Aleksandrów Kujawski;
   Biuro Obsługi Interesanta;
   • Elektroniczna Skrzynka Podawcza; E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl;
  • Telefon kontaktowy 54 2822059 wew. 35
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim,
   ul. Słowackiego 12,
   87-700 Aleksandrów Kujawski;
   Biuro Obsługi Interesanta;
   • Elektroniczna Skrzynka Podawcza; E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl;
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu (udostępniony druk), który powinien zawierać:
   • numer ewidencyjny nieruchomości
   • numer obrębu
   lub
   • dokładnie określony adres nieruchomości
   • kopię mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami nieruchomości
   2. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wnioskodawcy (udostępniony druk)
   3. Potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17zł (w przypadku działania przez pełnomocnika)
  • Opłaty Za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie cz. I ust. 51 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783). • od wypisu - do 5 stron - 30 zł, - powyżej 5 stron - 50 zł • od wyrysu - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł - nie więcej niż - 200 zł, • za pełnomocnictwo - 17 zł (na podstawie cz. IV ust. 9 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783).
  • Tryb odwoławczy W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia (zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
  • Uwagi

   Wójt, burmistrz lub prezydenta miasta nie ma podstawy prawnej, aby uzależniać wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od wykazania przez wnioskodawcę interesu prawnego lub faktycznego. Każdy ma prawo do otrzymania wypisu i wyrysu po uregulowaniu opłaty skarbowej przewidzianej przepisami.

  • Podstawa prawna

   1. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski;
   2. Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski;
   3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),
   4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian