Wydanie dowodu osobistego

UWAGA!

WAŻNA INFORMACJA dla osób, które w najbliższych dniach chcą złożyć – online lub w urzędzie – wniosek o dowód osobisty.
W związku z wdrożeniem dowodów z warstwą elektroniczną, w dniach 27 lutego – 3 marca 2019 r. zaplanowano przerwy techniczne. Jeśli szybko potrzebujesz dokumentu i chcesz uniknąć ewentualnych niedogodności koniecznie PRZECZYTAJ


Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO, które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

https://gm-aleksandrow-kujawski.rbip.mojregion.info/wp-content/uploads/sites/87/2016/08/klauzula-informacyjna-dot.-dowod%C3%B3w-osobistych-1.pdf

Wydanie dowodu osobistego następuje w formie czynności materialno-technicznej

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
  • Termin załatwienia 30 dni
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Błaszak, Agnieszka Grabowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87-700 Aleksandrów Kujawski
   parter, pokój nr 7
  • Telefon kontaktowy 54 282 20 59 wew. 29
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87-700 Aleksandrów Kujawski
   parter, pokój nr 7
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

   Dokumenty wymagane w przypadku wniosku składanego w formie pisemnej:
   Wniosek o wydanie dowodu osobistego wypełniony i podpisany własnoręcznie przez wnioskodawcę lub wniosek wypełniony przez pracownika urzędu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL i podpisany przez wnioskodawcę.
   Do wniosku załącza się:
   aktualną, kolorową fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
   Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
   Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
   W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
   Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
   Do wglądu:
   dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – posiadany dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie posiada dokumentu, organ gminy ustala jej tożsamość na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych. Organ gminy na wniosku odnotowuje w formie adnotacji sposób ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

   Wniosek składany w postaci elektronicznej:
   Wniosek w postaci elektronicznej musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
   Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi fotografii załączanej do wniosku składanego w postaci papierowej.
   W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego na podstawie dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – posiadany dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie posiada dokumentu, organ gminy ustala jej tożsamość na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych. Organ gminy na formularzu odbioru dowodu osobistego odnotowuje w formie adnotacji sposób ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.
   W sytuacji, gdy osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku załączy fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami lub osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania załączy fotografię przedstawiającą ją w okularach, do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.
  • Opłaty Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje
  • Uwagi

   Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

   Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic wyżej wymienionych państw.

   Dowód osobisty jest obowiązany posiadać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium.

   Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

   Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osobiście osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Osoby nie mogące złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego, w siedzibie urzędu, z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody powiadamiają organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.);

   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian