Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Procedurę uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku  poz. 1945 z późn. zm.).
Zgodnie z powyższą ustawą wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy powinien zawierać następujące dane:
1. imię, nazwisko oraz adres wnioskodawcy;
2. miejsce położenia nieruchomości oraz numer działki;
3. rodzaj inwestycji;
4. imię i nazwisko właściciela/właścicieli;
5. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionym na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000; mapa musi obejmować obszar nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejsza jednak niż 50 m,
6. dane charakteryzujące inwestycję pod względem: zaopatrzenia w wodę, energię, sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, sposobu unieszkodliwiania odpadów;
7. określenie: planowanego sposób zagospodarowania terenu, charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu ( w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej ), charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji, danych charakteryzujących wpływ planowanej inwestycji na środowisko ( w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ), określenie obsługi komunikacyjnej.

  • Wydział Wydział Planowania
  • Termin załatwienia Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Termin uzależniony jest od uzyskania wymaganych uzgodnień i opinii – wystąpienia o uzgodnienia i opinie wstrzymują bieg terminu, inwestycje skomplikowane mogą spowodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.
  • Osoba kontaktowa Dominika Sobczak
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim,
   ul. Słowackiego 12,
   87-700 Aleksandrów Kujawski;
   Biuro Obsługi Interesanta;
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza;
   E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl;
  • Telefon kontaktowy 54 2822059 wew. 35
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim,
   ul. Słowackiego 12,
   87-700 Aleksandrów Kujawski;
   Biuro Obsługi Interesanta;
  • Wymagane dokumenty • Wniosek (udostępniony druk)
   • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wnioskodawcy (udostępniony druk)
   • Potwierdzenie opłaty skarbowej za wydanie decyzji w kwocie 107 zł
   • Potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł
   • Kopia mapy zasadniczej potwierdzona oryginalną pieczęcią urzędową
   • Kopia mapy zasadniczej potwierdzona oryginalną pieczęcią urzędową z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem oraz granicami obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać
   • Dokumenty od gestorów sieci zaświadczające, że istniejące uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego, a w przypadku braku uzbrojenia terenu – umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawarte pomiędzy gestorami sieci a inwestorem
   • Dokumenty zaświadczające o dostępie terenu inwestycji do drogi publicznej (w przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej
   • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do wniosku należy załączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
  • Opłaty • Za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego - 107 zł (opłata nie dotyczy wniosków w sprawie budownictwa mieszkaniowego) • Za pełnomocnictwo - 17 zł
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich.

   W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.

   Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmie ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.

  • Podstawa prawna

   • Art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
   • Art. 54 i art. 60 i art. 86 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)
   • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian