Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

UWAGA!

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO, które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Klauzula informacyjna dotycząca CEIDG

Jak otworzyć i zamknąć firmę oraz dokonywać zmian we wpisie?

Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „CEIDG”, prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. CEIDG zawiera: elektroniczny rejestr przedsiębiorców, którzy działają w Polsce, wyszukiwarkę firm, informacje o koncesjach, licencjach, zezwoleniach i wpisach do rejestru działalności regulowanej. Na portalu znajduje się również jeden, prosty i zintegrowany formularz wniosku o wpis do CEIDG, który służy do rejestracji, zmian we wpisie, zawieszenia i wznowienia oraz likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG co pozwala na założenie firmy przez Internet, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie. Wniosek można wypełnić przy użyciu kreatora który podpowie i poprowadzi krok po kroku przez procedurę lub klasycznie przy użyciu formularza wniosku CEIDG-1. Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Jeżeli przedsiębiorca chce złożyć wniosek on-line to musi posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP. Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres e-mail.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

  • Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
  • Termin załatwienia Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania poprawnego wniosku.
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Grabowska, Agnieszka Błaszak
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
   Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87-700 Aleksandrów Kujawski
   pokój nr 7
  • Telefon kontaktowy 54 282 20 59 wew. 29
  • Miejsce odbioru Brak
  • Wymagane dokumenty Obowiązkowo:
   1) Ważny dowód osobisty (lub paszport) do wglądu;
   2) W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 649), oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny status pobytu na terytorium RP albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię (dokument do wglądu);
   3) Jeżeli przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL okazuje paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
   Dodatkowo:
   1) Wniosek CEIDG-1 wypełniony przez przedsiębiorcę komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń.
   W zależności od potrzeb dodatkowo:
   część CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
   część CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych,
   część CEIDG-RD - Wykonywana Działalność Gospodarcza ,
   część CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych,
   część CEIDG-ZS - Zarządca sukcesyjny,
   część CEIDG- POPR - Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
   W przypadku braku wypełnionego formularza, osoba dokonująca wpisu do CEiDG wypełnia i podpisuje go na miejscu wraz z urzędnikiem.


  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi

   Wniosek o wpis do CEIDG, przedsiębiorca składa w wybranym przez siebie urzędzie gminy osobiście albo wysyła przesyłką rejestrowaną, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza. Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, jednym z podpisów elektronicznych i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Gdy wniosek został złożony w urzędzie gminy a jest niepoprawny – organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

   Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie żądaniem:

   1. wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
   2. zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
   3. zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

   Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć:

   1. w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek:
   1. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
   2. zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
   3. zmianę danych wykazanych w zgłoszeniach,
   4. zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń;
   1. zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług;
   2. żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania;
   3. żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
   4. żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał;
   5. żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.

   Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.

   Przedsiębiorca rejestrujący się jako płatnik podatku od towarów i usług (VAT) wypełnia i składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R. Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

   Poradnik przedsiębiorcy – Rejestracja jako płatnik podatku VAT

   Przedsiębiorca chcący prowadzić działalność gospodarczą w granicach Unii Europejskiej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R/UE.

   Data rozpoczęcia działalności gospodarczej może być datą przyszłą, jak również datą wsteczną w stosunku do dnia złożenia (podpisania) wniosku o wpis do CEIDG.

   Wniosek o zmianę wpisu w zakresie danych ewidencyjnych należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany danych.

   Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, niezatrudniający pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy niż 30 dni.

   Zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej należy złożyć w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej najwcześniej w dniu trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian