Wniosek o dofinansowanie demontażu i odbioru odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski w związku z ogłoszonym konkursem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych, informuje osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, które planują w bieżącym roku zdjąć pokrycie dachu z azbestu i skorzystać z dofinansowania obejmującego demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych, muszą złożyć w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim (ul. Słowackiego 12, 87–700 Aleksandrów Kujawski – Biuro Obsługi Interesanta) oświadczenie o realizacji w 2017 r. wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych lub usunięcia odpadów azbestowych zmagazynowanych na terenie nieruchomości oraz dokładną ilość tych odpadów, a także decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Dane te należy przekazać w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

Kwota dofinansowania do przedsięwzięcia wynosi do 70% jego kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej jak 1000,00 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Pozostałą kwotę dopłaca właściciel nieruchomości.

Gmina po zebraniu powyższych informacji wystąpi z wnioskiem o uzyskanie dotacji i po uzyskaniu promesy oraz złożeniu niezbędnych dokumentów formalno – prawnych zostanie podpisana umowa między WFOŚIGW i Gminą Aleksandrów Kujawski.

Złożenie przez gminę wniosku o przyznanie dotacji nie gwarantuje uzyskania dofinansowania dla przedmiotowego zadania.

Demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych w zgłoszonych lokalizacjach na terenie gminy zajmie się firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Dotacja musi zostać rozliczona do końca grudnia 2017 r. W tym terminie Gmina musi przedłożyć w WFOŚIGW oryginały i kopie kart przekazania odpadu oraz protokoły demontażu azbestu z wyodrębnieniem poszczególnych nieruchomości, z których usunięto azbest. Koszty nowego pokrycia dachowego nie są kosztami kwalifikowanymi i leżą po stronie właściciela posesji.

Wójt Gminy
Aleksandrów Kujawski
/-/ Andrzej Olszewski

  • Wydział Wydział Planowania
  • Termin załatwienia składanie wniosków do 10-02-2016, realizacja zadania do końca października 2016 roku
  • Osoba kontaktowa Monika Rolirad, Szymon Brzeziński
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87-700 Aleksandrów Kujawski
   parter, Biuro Obsługi Interesanta
  • Telefon kontaktowy 54 2822059 wew. 26
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87-700 Aleksandrów Kujawski
   parter, Biuro Obsługi Petenta
  • Wymagane dokumenty Wymagane załączniki:
   1. Oświadczenie (druk WFOŚiGW). (załącznik nr 1)
   2. Oświadczenie o maksymalnej kwocie dofinansowania. (załącznik nr 2)
   3. Oświadczenie o dostarczeniu dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 3)
   4. Oświadczenie o odtworzeniu elementów budowlanych w miejscu zdjętych z własnych środków. (załącznik nr 3)
   5. Decyzja o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
   6. Wypis z rejestru gruntów.
   7. Kopia mapy zasadniczej działki, na której znajduje się budynek przeznaczony do demontażu wyrobów zawierających azbest w skali 1:1000
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy nie dotyczy
  • Uwagi

   Kwota dotacji wynosić będzie 100% kosztów kwalifikowanych obejmujących koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów na składowisku.

  • Podstawa prawna

   1. Rezolucja z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373).

   2. „Program Oczyszczania raju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r. (uchwała nr 122/2009), zmieniony uchwałą Rady Ministrów Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 roku.

   3. Ustawa z dnia 19.06.1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 nr 3 poz. 20 ze zm.),

   4. Uchwała Nr XI/110/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania odpadów i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2032″.

   5. Uchwała Nr XII/129/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyborów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w oparciu o środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian