Unieważnienie postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE” – branża budowlana

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 23-08-2017.

z wyboru Wykonawcy usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: „Termomodernizacja  budynków  użyteczności publicznej  na  terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE”, która obejmuje następujący zakres rzeczowy robót: min.

 • wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
 • docieplenie fundamentów,
 • docieplenie ścian
 • wymiana pokrycia dachowego,
 • ocieplenie dachu,

w ramach projektu: „Termomodernizacja  budynków  użyteczności publicznej  na  terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE”, planowanego do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze  publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski  unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 23-08-2017 dotyczące  wyboru Wykonawcy usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: „Termomodernizacja  budynków  użyteczności publicznej  na  terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE

                UZASADNIENIE

Zamawiający informuje, że we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie do Zamawiającego wpłynęły 4 ważne, spełniające wymagania formalne Oferty Cenowe. W wyniku analizy przedmiotowych ofert Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie.

Powodem unieważnienia postępowania jest unieważnienie w części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 30-08-2017 obejmującego termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W toku postępowania, w terminie przewidzianym na składanie ofert tj. do dnia 10 sierpnia 2017 r. do godziny 10:00, w zakresie części nr 1 zamówienia, wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta od Wykonawcy „JK BUDBAU” Sp. z o.o., ul. Osiedlowa 7/5, 87-720 Ciechocinek. W dniu 29.08.2017 r. do Zamawiającego wpłynęła informacja od ww. Wykonawcy, z której wynika, że firma „JK BUDBAU” Sp. z o.o., ul. Osiedlowa 7/5, 87-720 Ciechocinek rezygnuje z udziału w ww. postępowaniu.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 ustawy. Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani  o unieważnieniu   na stronie internetowej BIP.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć Komisji, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

Andrzej Olszewski

  • Status zamówienia Unieważniony
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie o cenę
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 24.08.2017
  • Data składania ofert 31.08.2017
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 31.08.2017
  • Godzina otwarcia ofert 13:00
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Aleksandrów Kujawki
  • Numer UZP/TED Pl.271.5.2016.MR
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian