Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski” Wydział Planowania Szczegóły
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną Wydział Planowania Szczegóły
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Wydział Planowania Szczegóły
Wydanie zezwolenia na uprawę maku Wydział Planowania Szczegóły
Wniosek o dofinansowanie demontażu i odbioru odpadów niebezpiecznych zawierających azbest Wydział Planowania Szczegóły
Uzyskanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Wydział Planowania Szczegóły
Karta Dużej Rodziny Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zgłoszenie pobytu czasowego Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zgłoszenie pobytu stałego Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Specjalny zasiłek opiekuńczy Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zasiłek pielęgnacyjny Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Świadczenie pielęgnacyjne Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zasiłek dla opiekuna Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Świadczenie rodzicielskie Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Szczegóły
« 1 2 »