Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Gospodarka odpadami XXXII_271_21 31.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXII/271/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie budowy dwóch biogazowni rolniczych o mocy każda do 499kW mających na celu wytworzenie biogazu i wykorzystanie go w procesie produkcji odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej na działce nr 170/1 obręb Przybranowo oraz na działkach nr 111/1 i 111/2 obręb Opoki Szczegóły
Gospodarka odpadami XXXII_270_21 31.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXII/270/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego na działce nr 799 obręb Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski o kolejną kwaterę składową. Szczegóły
Organizacje pozarządowe XXXII_269_21 31.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXII/269/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020. Szczegóły
Gospodarka rolna i środowisko XXXII_268_21 31.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXII/268/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2032 Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XXXII_267_21 31.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXII/267/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XXXII_266_21 31.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXII/266/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Rozwój gospodarczy XXXII_265_21 31.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXII/265/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2027+ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii, w tym trybu konsultacji Szczegóły
Budżet i finanse gminy XXXII_264_21 31.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXII/264/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Usługowemu ALGAWA sp. z o.o. zadań własnych Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Budżet i finanse gminy XXXII_263_21 31.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXII/263/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego ALGAWA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Aleksandrowie Kujawski Szczegóły
Budżet i finanse gminy XXXII_262_21 31.05.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXII/262/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021. Szczegóły
Inne 47/21 02.06.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 47/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne 45/21 31.05.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 45/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Oświata i kultura 44/21 24.05.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 44/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zapewnienia zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do czasu ukończenia przez dziecko 5 roku życia do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego Szczegóły
Inne 43/21 21.05.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 43/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 maja 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/21Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 28 kwietnia otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2021, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2021 Szczegóły
Inne 42/21 20.05.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 42/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługę cateringową – przygotowanie i dostawa wyżywienia świadczona w ramach projektu pn. „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Inne 41/21 20.05.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 41/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługę cateringową – Przygotowanie i dostawa wyżywienia świadczona w ramach projektu pn. ” Aktywny Senior 1″ i „Aktywny Senior 2″ w Gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Budżet i finanse gminy 33/21 12.04.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 33/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Turystyka, sport i rekreacja 38/21 28.04.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 28 kwietnia 2021 roku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert w 2021 roku z zakresu realizacji zadania rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2021 Szczegóły
Turystyka, sport i rekreacja 37_21 28.04.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 28 kwietnia 2021 r.otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na realizacje zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2021, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2021 Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna 36_21 21.04.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 36/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.02.2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Szczegóły
Inne XXXI_261_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/261/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania petycji na niezasługującą na pozytywne uwzględnienie. Szczegóły
Inne XXXI_260_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/260/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania petycji na niezasługującą na pozytywne uwzględnienie. Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne XXXI_259_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/259/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Szczegóły
Zdrowie i sprawy społeczne XXXI_258_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/258/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka ”- realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XXXI_257_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/257/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego budynku mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wynoszącym, 1551/14539 części nieruchomości wspólnej działki nr ew. 695/2 położonej w miejscowości Służewo przy ul. Brzeskiej 46. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XXXI_256_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/256/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dla części nieruchomości o nr ewidencyjnym 284/1 w obrębie Przybranowo, stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Kujawski, na czas oznaczony 8 lat. Szczegóły
Inne XXXI_254_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/254/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „ KZN-Toruński” sp. z o.o. Szczegóły
Inne XXXI_253_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/253/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” sp. z o.o. Szczegóły
Gospodarka odpadami XXXI_252_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/252/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia o realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027. Szczegóły
Gospodarka komunalna i przestrzenna XXXI_251_21 27.04.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXI/251/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
« 1 2 3 49 50 »