Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Aleksandrów Kujawski.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Aleksandrów Kujawski.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Aleksandrów Kujawski.

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.1986. ), na podstawie art. 4 pkt 8.

CPV: 85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe.

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel.54 282-20-59 wew. 38,
e-mail: gopssl[at]poczta[dot]onet[dot]pl

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia w:
  1. schronisku dla bezdomnych mężczyzn,
  2. schronisku dla bezdomnych kobiet,
  3. schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi

a) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Aleksandrów Kujawski (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. dz. U. z 2018 r. poz. 1508.),

b) potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Aleksandrów Kujawski,

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

3. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1 odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku (o którym mowa w punkcie 1.1, 1.2, 1.3) dla osób bezdomnych, wydanej praz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim (dalej zwanym GOPS).

 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem lub telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią skierowania lub decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.
  4. Podmiot składający ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt 1:
 • Minimalnego standardu podstawowych usług oraz minimalny standard obiektów odpowiednio: noclegowni, ogrzewalni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (-szczegóły  w części III).

5. Liczba osób wymagających wsparcia w formie schronienia – ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia; Faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które będą wymagać pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji w tym finansowych. Rzeczywista liczba osób skierowanych do placówki Wykonawcy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż z tytułu zmniejszenia liczby osób faktycznie skierowanych do schroniska nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

6. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba osób skierowanych w ciągu roku

a) do schroniska dla mężczyzn – wyniesie do 2 osób bezdomnych,
b) do schroniska dla kobiet – 1 osoba bezdomna,
c) do schroniska z usługami opiekuńczymi – 2 osoby bezdomne.

7. Zamawiający będzie pokrywał koszty pobytu osób skierowanych wyłącznie za czas ich rzeczywistego pobytu w placówce. W związku z powyższym, gdy pobyt osoby bezdomnej w schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca – wynagrodzenie Wykonawcy stanowiło będzie iloczyn dni faktycznego pobytu oraz dobowej stawki za pobyt wynikającej ze złożonej oferty.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

9. Wymagania wspólne dla wszystkich części zamówienia:

a) Wykonawca zapewni osobie bezdomnej skierowanej przez Zamawiającego całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej;

b) Usługi świadczone będą zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).

III. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę,
 3. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania usług oraz zatrudniona kadra posiada kwalifikacje określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,
 5. spełniają standardy podstawowych usług i minimalny standard obiektów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 896) w sprawie minimalnych standardów noclegowi, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni z uwzględnieniem zapisów art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 700).

Zamawiający uzna wyżej wymienione warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia w/w warunki – w oświadczeniu zawartym w treści oferty (zał. nr 1).

IV. Miejsce świadczenia usług : województwo kujawsko – pomorskie

V. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

VI. Opis sposobu obliczania ceny:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez zamawiającego – zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VII. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena za jedną dobę usługi zaoferowana przez oferenta – 100%

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

IX. Sposób przygotowania oferty :

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.1).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Aleksandrów Kujawski”.

Ofertę złożyć można:

– osobiście u zamawiającego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12,pokój nr 1

– pocztą (decyduje data wpływu do GOPS) na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski,

– pocztą elektroniczną na adres gopssl[at]poczta[dot]onet[dot]pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

X. Termin złożenia oferty: Ofertę złożyć należy do dnia 07.12.2018 r. do godz.12,00.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Pani Magdalena Zarębska – Kierownik GOPS w Aleksandrowie Kujawskim tel. 54 283 20 59 wew. 38.

Magdalena Zarębska
Kierownik GOPS w Aleksandrowie Kujawskim

Załączniki :

 1. Klauzula informacyjna
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian